1. Họp Quốc hội bất thường bầu Chủ tịch nước mới được không?

Căn cứ vào quy định về kỳ họp của Quốc hội được nêu trong Điều 90 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014, ta có các điểm sau:

- Hình thức họp của Quốc hội: Quốc hội họp công khai, nhưng trong các trường hợp cần thiết, dưới sự đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội có thể quyết định họp kín.

- Tần suất họp của Quốc hội: Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Ngoài ra, nếu có yêu cầu từ Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội có thể họp bất thường.

- Nội dung họp của Quốc hội: Trong kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Nội quy kỳ họp Quốc hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc tổ chức cuộc họp bất thường để bầu Chủ tịch nước mới không được quy định cụ thể trong pháp luật. Việc bầu Chủ tịch nước mới sẽ được tiến hành theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Do đó, trong một số tình huống cụ thể và cần thiết, Quốc hội có thể quyết định tổ chức cuộc họp bất thường để bầu Chủ tịch nước mới, dựa trên sự đề xuất của Ủy ban thường vụ Quốc hội và tuân thủ quy định của pháp luật. Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của các cơ quan cấp cao như Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Dưới đây là chi tiết quá trình bầu cử Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước:

Bầu Chủ tịch nước:

- Đề xuất từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Trước khi quá trình bầu cử diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành đề xuất danh sách các ứng cử viên cho chức vụ Chủ tịch nước.

- Thảo luận và biểu quyết tại Quốc hội: Danh sách các ứng cử viên được đề xuất sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định bầu Chủ tịch nước từ trong số các ứng cử viên trên danh sách.

- Tuyên thệ và công nhận chức vụ: Người được bầu Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và được công nhận chức vụ trước toàn thể Quốc hội.

Bầu Phó Chủ tịch nước:

- Đề xuất từ Chủ tịch nước: Chủ tịch nước có quyền đề xuất danh sách ứng cử viên cho chức vụ Phó Chủ tịch nước.

- Thảo luận và biểu quyết tại Quốc hội: Danh sách các ứng cử viên được đề xuất sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định bầu Phó Chủ tịch nước từ trong số các ứng cử viên trên danh sách.

- Tuyên thệ và công nhận chức vụ: Người được bầu Phó Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và được công nhận chức vụ trước toàn thể Quốc hội.

Quá trình này đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch trong việc bầu cử Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời tạo điều kiện cho Quốc hội thảo luận và lựa chọn người có năng lực và uy tín nhất cho các vị trí quan trọng này.

 

2. Trình tự bầu Chủ tịch nước mới nhất hiện nay được quy định thế nào?

Theo Điều 33 Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15, trình tự bầu Chủ tịch nước mới được thực hiện như sau:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử: Trước khi bầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần trình danh sách đề cử để Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước.

- Đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử: Ngoài danh sách đề cử từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng có quyền giới thiệu hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước. Người được giới thiệu ứng cử cũng có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

- Thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội: Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về các ứng cử viên. Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo và tiếp thu ý kiến: Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử.

- Thảo luận và biểu quyết: Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

- Thành lập Ban kiểm phiếu: Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu để đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch.

- Bầu Chủ tịch nước: Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ trình dự thảo nghị quyết: Sau khi bầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước.

- Thảo luận: Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết.

- Chỉnh lý dự thảo nghị quyết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

- Biểu quyết: Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

- Tuyên thệ của Chủ tịch nước: Chủ tịch nước được bầu tuyên thệ trước Quốc hội.

Trình tự bầu Chủ tịch nước theo Điều 33 Nội quy kỳ họp Quốc hội, điều ấy được quy định trong Nghị quyết 71/2022/QH15, là một quy trình tổ chức và công bằng. Từ việc xác định danh sách đề cử đến quá trình thảo luận, biểu quyết và bầu Chủ tịch nước, mỗi bước đều được thực hiện theo quy định cụ thể, đảm bảo sự minh bạch và công bằng. Bằng cách này, Quốc hội tạo điều kiện cho các đại biểu thảo luận và quyết định một cách tổng thể về việc bầu Chủ tịch nước mới, đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của quá trình bầu cử.

 

3. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước mới có được phát sóng trực tiếp không?

Theo quy định tại Điều 9 của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15 về thông tin kỳ họp Quốc hội, có các điểm sau đây:

- Tổ chức cung cấp thông tin: Tổng Thư ký Quốc hội chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin về chương trình, nội dung của kỳ họp Quốc hội, và hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Tổ chức họp báo: Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo trước và sau phiên khai mạc, cũng như sau phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thức về các sự kiện diễn ra tại kỳ họp Quốc hội.

- Công bố nghị quyết: Tổng Thư ký Quốc hội phải công bố nghị quyết của Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua, trừ trường hợp có quy định khác của luật.

- Phát thanh, truyền hình trực tiếp: Các sự kiện quan trọng như phiên khai mạc, phiên bế mạc, phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, phiên chất vấn, và lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước mới sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội. Các phiên họp khác của Quốc hội cũng được phát thanh, truyền hình trực tiếp theo quyết định của Quốc hội, được ghi trong chương trình kỳ họp Quốc hội.

Như vậy, theo quy định này, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước mới sẽ được trực tiếp phát thanh, truyền hình trên các phương tiện truyền thông quốc gia như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quá trình chuyển giao quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Tổng Thư ký Quốc hội chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin về chương trình, nội dung của kỳ họp, và hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp. Các sự kiện quan trọng như phiên khai mạc, phiên bế mạc, phiên thảo luận quan trọng và lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước mới sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đảm bảo sự tham gia của cộng đồng và sự minh bạch trong quyết định của Quốc hội. Điều này làm tăng tính chính thống và uy tín của quá trình quản lý và ra quyết định của Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho người dân theo dõi và tham gia vào công việc quốc hội một cách hiệu quả.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Quốc hội Việt Nam như thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.