1. Tiêu chuẩn đạo đức lối sống đối với Chủ tịch Quốc hội là gì?

Căn cứ theo quy định tại Mục 1.2 Phần I Quy định 214-QĐ/TW 2020 thì tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống đối với cá nhân là Chủ tịch Quốc hội bao gồm những nội dung như sau:

- Mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị và bao dung. Phải tuân thủ các nguyên tắc như cần thiết, kiệm chế, liêm chính, chí công và không bao giờ tỏ ra vô tư.

- Không được tham vọng quyền lực, nhưng phải có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc và phải là trung tâm của sự đoàn kết và là gương mẫu trong mọi phương diện. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Chủ tịch Quốc hội đạt được sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người.

- Phải chống lại tham nhũng và lãng phí, không chấp nhận cơ hội và vụ lợi. Phải quyết liệt đấu tranh để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái trong tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Phải ngăn chặn các biểu hiện như tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ, đồng thời chống lại tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy định của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là nguyên tắc về tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Phải thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, cũng như chỉ đạo việc thực hiện nghiêm ngặt các quy định về công tác cán bộ. Phải quyết liệt đấu tranh với bất kỳ hành vi nào vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác cán bộ.

 

2. Tiêu chuẩn chính trị, tư tưởng đối với Chủ tịch Quốc hội là gì?

Dựa trên quy định tại Mục 1.1 Phần I Quy định 214-QĐ/TW 2020 thì tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng đối với cá nhân là Chủ tịch Quốc hội bao gồm những nội dung sau đây:

- Trung thành tuyệt đối với lợi ích của Đảng và quốc gia - dân tộc: Chủ tịch cần giữ vững lòng trung thành với lợi ích của Đảng và của quốc gia - dân tộc, cần hiểu và thực hiện các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm nền tảng cho sự phát triển của Đảng và quốc gia. Chủ tịch cần đặt mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của đất nước và cuộc sống của nhân dân và cần đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy đường lối mới của Đảng, phù hợp với điều kiện mới của thời đại và nhu cầu phát triển của đất nước.

- Lập trường chính trị vững vàng và bảo vệ nền tảng tư tưởng: Chủ tịch cần có một lập trường chính trị rõ ràng và quan điểm kiên quyết để hướng dẫn hành động của mình và của Đảng. Sự vững vàng trong lập trường chính trị giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia. Chủ tịch Quốc hội phải là người bảo vệ và thúc đẩy các nguyên tắc cơ bản của Đảng, bao gồm cả tư tưởng, cương lĩnh và đường lối. Điều này đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất trong hành động của Đảng. Chủ tịch Quốc hội cũng phải cam kết bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, làm nền tảng cho quyền lợi và tự do của công dân, cũng như để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong xã hội và cần phải làm việc để ngăn chặn và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và thù địch, đảm bảo rằng tư tưởng và giá trị của Đảng và quốc gia được bảo vệ và thúc đẩy.

- Tinh thần yêu nước sâu sắc và sẵn sàng hy sinh: Chủ tịch Quốc hội cần phải có một tinh thần yêu nước chân thành và sâu sắc, tức là sự cam kết vững chắc và không điều kiện đối với sự phát triển và an ninh của quốc gia. Tinh thần này là động lực để Chủ tịch làm việc hết mình cho sự phát triển bền vững của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Chủ tịch cần luôn đặt lợi ích chung của Đảng và quốc gia - dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, từ bỏ những quyền lợi cá nhân khi cần thiết để phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Chủ tịch Quốc hội phải sẵn sàng hy sinh, thậm chí là mạo hiểm tính mạng, để bảo vệ và phát triển sự nghiệp cách mạng, độc lập và tự do của Tổ quốc, cũng như đem lại hạnh phúc và tiến bộ cho nhân dân. 

- Chấp hành phân công và kỷ luật: Chủ tịch cần tuân thủ và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao bởi tổ chức một cách tuyệt đối. Điều này đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng cách và theo đúng kế hoạch, góp phần vào sự thành công của Đảng và quốc gia. Bằng cách chấp hành sự phân công của tổ chức một cách chính xác, Chủ tịch Quốc hội giúp đảm bảo rằng mọi công việc được tiến hành một cách suôn sẻ và hiệu quả, mang lại yên tâm và niềm tin cho cả tổ chức và nhân viên. Chủ tịch Quốc hội cũng cần thực hiện việc phát ngôn một cách có trách nhiệm và tuân thủ các nguyên tắc và quy định của Đảng. 

 

3. Chủ tịch Quốc hội có mức lương như thế nào?

Hiện nay, mức lương của Chủ tịch Quốc hội từ nay đến hết 30/6/2024 sẽ căn cứ theo Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, cụ thể được tính như sau: Lương Chủ tịch Quốc hội = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng. Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP là 1.800.000 đồng/tháng. Như vậy, áp dụng công thức trên thì mức lương Chủ tịch Quốc hội hiện nay là 22.500.000 đồng/tháng (không bao gồm phụ cấp, trợ cấp khác nếu có).

Năm 2024, sẽ triển khai cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp từ ngày 1/7/2024. Sau quá trình cải cách tiền lương, Bảng lương mới sẽ được áp dụng dựa trên vị trí công việc, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế cho hệ thống bảng lương hiện tại. Việc chuyển đổi từ bảng lương cũ sang bảng lương mới sẽ được thực hiện, đảm bảo rằng mức lương mới không thấp hơn mức tiền lương đang được nhận.

Theo đó, từ ngày 1/7/2024 thì bảng lương chức vụ áp dụng cho cán bộ, công chức, và viên chức giữ các vị trí lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Mức lương chức vụ phản ánh vị trí trong hệ thống chính trị: Cán bộ giữ chức vụ nào sẽ nhận lương theo chức vụ đó. Trong trường hợp một người giữ nhiều chức vụ, họ sẽ nhận mức lương của chức vụ cao nhất. Các chức vụ lãnh đạo tương đương sẽ nhận mức lương chức vụ như nhau. Mức lương của người lãnh đạo ở cấp trên sẽ cao hơn so với mức lương của người lãnh đạo ở cấp dưới.

- Quy định mức lương chức vụ: Sẽ có một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương. Khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương, không sẽ phân biệt bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương. Không có sự phân biệt về mức lương chức vụ đối với cùng một chức danh lãnh đạo dựa trên phân loại đơn vị hành chính ở địa phương, mà thay vào đó sẽ áp dụng bằng chế độ phụ cấp.

- Quy trình phân loại chức vụ tương đương: Việc phân loại các chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ sẽ được quyết định bởi Bộ Chính trị sau khi báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Công thức tính lương Chủ tịch Quốc hội từ 01/07/2024: Lương Chủ tịch Quốc hội = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Tiền thưởng (nếu có)

Trong đó: Lương cơ bản tại bảng lương chức vụ mới (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Tiêu chuẩn chức danh của Chủ tịch Quốc hội được quy định thế nào?. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!