Căn cứ vào Điều 159 Bộ luật Lao động năm 2019, khi sử dụng lao động là người khuyết tật, người sử dụng lao động cần lưu ý những quy định sau đây:

Một là, người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ phù hợp với người lao động là người khuyết tật.

Hai là, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của người lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ bảo vệ tốt về sức khỏe, tính mạng cho người lao động khuyết tật; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động khuyết tật (được ý kiến các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình).