Khoản cho vay bất hợp pháp (UNLAWFUL LOANS) là các khoản cho vay được thực hiện với số tiền vượt quá giới hạn cho vay pháp định đối với một bên vay duy nhất; các khoản cho vay được thực hiện với lãi suất vượt quá luật cho vay nặng lãi (USURY) tiểu bang; các khoản cho vay nội bộ dành cho các giám đốc hoặc viên chức được thực hiện vượt quá mức cho phép bởi quy định liên bang; và các khoản cho vay bất hợp pháp theo quy định của ngân hàng.