Luật nhân thân là hệ thống pháp luật liên quan mật thiết đến nhân thân của cá nhân. Luật nhân thân là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột, được cấu thành bởi luật quốc tịch và luật nơi cư trú. Luật quốc tịch (lex patriae hay lex nationalis) là pháp luật của nước mà đương sự là công dân. Luật nơi cư trú (lex domicilli) là pháp luật của nước mà đương sự có nơi cư trú.

Luật nhân thân thường được áp dụng để xác định năng lực pháp luật và năng lực hành vi của thể nhân, điều chỉnh quan hệ thừa kế, quan hệ hôn nhân và gia đình...