1. Thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm là thông báo gì?

Thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm là một văn bản chính thức được cơ quan thuế ban hành để thông báo cho người nộp thuế về tình trạng khoản nộp thừa của họ. Thông báo này thông báo rằng khoản nộp thừa không đủ điều kiện để thực hiện tất toán hoặc đã vượt quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà không được bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế theo quy định. Thông báo này cung cấp các thông tin chi tiết về tình trạng khoản nộp thừa và yêu cầu người nộp thuế thực hiện các biện pháp liên quan như bù trừ nợ thuế hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa. Thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán hoặc khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm được sử dụng để thông báo cho người nộp thuế về tình trạng của khoản nộp thừa mà họ đã nộp cho cơ quan thuế. Mục đích của thông báo này là:

- Thông báo cho người nộp thuế biết rằng khoản nộp thừa của họ không đủ điều kiện để thực hiện tất toán hoặc đã vượt quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà không được bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế theo quy định. Thông báo này giúp người nộp thuế hiểu rõ về lý do tại sao khoản nộp thừa của họ không thể được hoàn trả hoặc tất toán.

- Yêu cầu người nộp thuế thực hiện các biện pháp liên quan, chẳng hạn như bù trừ nợ thuế, để giảm hoặc thanh toán các khoản nợ thuế khác, hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa nếu không có khoản nợ thuế để bù trừ. Thông báo này đưa ra hướng dẫn cụ thể về các biện pháp cần thực hiện để giải quyết tình trạng khoản nộp thừa.

- Cung cấp thông tin liên hệ và hướng dẫn cho người nộp thuế về cách liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ và biết thêm thông tin chi tiết về trường hợp của họ.

Do đó, thông báo này giúp tạo sự thông transparen và tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng khoản nộp thừa một cách chính xác và đúng quy định của pháp luật thuế.

 

2. Nội dung cần có trong thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm

Thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán hoặc khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm cần có các nội dung sau:

- Tiêu đề và số thông báo: Ghi rõ tiêu đề "Thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm" và số thông báo để định danh và theo dõi thông báo.

- Thông báo ban hành: Ghi rõ ngày, tháng, và năm ban hành thông báo.

- Căn cứ pháp lý: Đưa ra các quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

- Mục đích thông báo: Nêu rõ mục đích thông báo là để thông báo cho người nộp thuế về tình trạng của khoản nộp thừa của họ.

- Thông tin chi tiết về khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán hoặc quá thời hạn 10 năm: Cung cấp thông tin chi tiết về khoản nộp thừa, bao gồm ngày chứng từ nộp NSNN, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Đối với trường hợp khoản nộp thừa không đủ điều kiện tất toán, cung cấp thông tin về lý do không đủ điều kiện tất toán. Đối với trường hợp khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm, cung cấp thông tin chi tiết về khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm.

- Biện pháp yêu cầu thực hiện: Đưa ra yêu cầu cụ thể cho người nộp thuế, chẳng hạn như bù trừ nợ thuế, yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa, hoặc thực hiện các biện pháp khác để giải quyết tình trạng khoản nộp thừa.

- Thời hạn phản hồi: Đưa ra thời hạn cụ thể mà người nộp thuế phải phản hồi lại cơ quan thuế, thông thường là trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.

- Thông tin liên hệ: Cung cấp thông tin chi tiết về cách liên hệ với cơ quan thuế, bao gồm tên cơ quan thuế, bộ phận liên quan, địa chỉ, số điện thoại, và trang thông tin điện tử để người nộp thuế có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ.

- Ký tên và đóng dấu: Ký tên và đóng dấu của người đại diện cơ quan thuế, thường là thủ trưởng cơ quan thuế hoặc người được ủy quyền theo quy định.

 

3. Mẫu 02/TB-KHTNT Mẫu thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm

>>> Tải ngay: Mẫu 02/TB-KHTNT Mẫu thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm

Dưới đây là nội dung về mẫu thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/ khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi quý khách tham khảo:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

Số: 123/TB-GDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán /khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm>

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Ngày 10 tháng 7 năm 2023, cơ quan thuế nhận được Văn bản của Công ty ABC (MST: 123456789). Sau khi đối chiếu thông tin của người nộp thuế đề nghị và thông tin quản lý trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế thông báo về việc khoản nộp thừa theo đề nghị của người nộp thuế không đủ điều kiện thực hiện tất toán.

Lý do: Công ty ABC đã bổ sung thông tin về khoản nộp thừa sau khi nhận Thông báo từ cơ quan thuế, tuy nhiên, thông tin bổ sung không đáp ứng đúng quy định về hạn chế và điều kiện thực hiện tất toán theo Điều 60 Luật Quản lý thuế và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Căn cứ thông tin quản lý trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế đến tháng 6 năm 2023, Công ty ABC đã nộp thừa số tiền 10.000.000 VND vào ngân sách nhà nước, nhưng không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế và Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Công ty ABC hiện đang có khoản nợ thuế chưa được thanh toán. Khoản nợ chi tiết như sau:

- Kỳ nợ: Tháng 6 năm 2023

- Số tiền nợ: 5.000.000 VND

Công ty ABC có văn bản gửi cơ quan thuế để đề nghị bù trừ giữa khoản nộp thừa với khoản nợ trước 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo này.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi Thông báo cho người nộp thuế hoặc công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, cơ quan thuế không nhận được phản hồi của Công ty ABC, cơ quan thuế sẽ ban hành Quyết định không hoàn trả khoản nộp thừa theo quy định.

Trường hợp Công ty ABC cần biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn http://www.exampletaxoffice.gov.vn hoặc liên hệ với Cục Thuế Hà Nội, Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp, tầng 4, tòa nhà A, số 123 Đường ABC, Hà Nội để được hỗ trợ.

Cơ quan thuế thông báo để Công ty ABC được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Công ty ABC (Địa chỉ của công ty, MST: 123456789, CQT quản lý khoản nộp thừa, khoản nợ)

- Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Nội

- Lưu: Văn phòng thuế, Bộ phận ban hành Thông báo

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Để quý khách tìm hiểu thêm các thông tin liên quan thì có thể xem thêm bài viết sau: Mẫu thông báo số định danh cá nhân mới nhất 

Chúng tôi tự hào là đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm tại Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách chính xác và hiệu quả. Với số hotline 1900.6162, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tâm và chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên gia và luật sư của chúng tôi đặt lắng nghe và tư vấn khách hàng là mục tiêu hàng đầu. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn và chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cam kết mang đến sự hỗ trợ pháp luật toàn diện và đáng tin cậy, giúp quý khách hàng vượt qua mọi thách thức pháp lý.