Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

 CHẤT LƯ­ỢNG CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC

Họ và tên:  ...............................................................Sinh ngày...... / ........ /...................

>> Xem thêm:  Viên chức là gì ? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức được hiểu thế nào ?

Quê quán: ......................................................................................................................

Trú quán:........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..................................................................................

Chức vụ: .................................................... Ngày vào Đảng (nếu có)........ /......../.........

Đơn vị công tác hiện nay: .............................................................................................

Ngày vào ngành....../............/........Ngày về đơn vị công tác hiện nay........../......../........

            Tôi tự kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác trong thời gian từ khi được tuyển dụng vào ngành GD&ĐT đến nay như ­ sau:

  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị: (Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm, bản thân có gương mẫu trong việc chấp hành hay không....).
  2. Kết quả công tác đã đạt được: (Kết quả những công việc đã thực hiện: Giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa... Những công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu..., những việc được giao nhưng chưa hoàn thành...)
  3. Tinh thần kỷ luật: (Thực hiện kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, thời giờ làm việc...)
  4. Tinh thần phối hợp công tác: (Việc phối hợp công tác với đồng nghiệp, tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị...)
  5. Tính trung thực trong công tác: (Trung thực trong việc thực hiện nội quy đơn vị, nền nếp, quy chế chuyên môn, trong công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh và các công tác khác...)
  6. Đạo đức lối sống: (Quan hệ trong gia đình, đồng nghiệp và với quần chúng. Tinh thần đoàn kết nội bộ, tác phong sinh hoạt...)
  7. Tinh thần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị: (Đã tham gia những lớp bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị nào; việc tự học, tự bồi dưỡng và kết quả đã đạt được...)
  8. Tinh thần, thái độ với học sinh và nhân dân: (Có tận tình, thương yêu học sinh, có tận tình phục vụ nhân dân hay không? Có gây khó khăn cho học sinh và nhân dân hay không?...)
  9. Kết quả xếp loại viên chức và thành tích đã đạt được trong 3 năm gần đây:
  1. Xếp loại viên chức:

- Năm học 20... - 20...: Loại.....

- Năm học 20... - 20...: Loại.....

- Năm học 20... - 20...: Loại.....

>> Xem thêm:  Trường hợp nào được xét đặc cách công chức không qua thi tuyển ?

            b) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

            - Năm học 20... - 20...:

            - Năm học 20... - 20...:

            - Năm học 20... - 20...:

........, ngày........ tháng...... năm 20......

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Xác nhận, ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

---------------------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?