PHỤ LỤC

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN THAM GIA

MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP

 (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC)

 [01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

 [02] Tên người nộp thuế (NNT): …………………….…………………………………

[03] Mã số thuế:

 [04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………....……………………

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên NNT

Mã số thuế

Số CMND/ Hộ chiếu

Thu nhập chịu thuế

Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế

Số thuế được giảm

Số thuế đã khấu trừ

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

[14]

[15]

[16]

[17]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)