Tổ chức tín dụng:…….
Số văn bản:   ……

 

BÁO CÁO SỬ DỤNG TIỀN VAY TÁI CẤP VỐN TRÊN CƠ SỞ TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN

Tháng ... năm ...

Đơn vị: đồng

Quyết định tái cp vn

Số tiền vay Ngân hàng Nhà nước đến tháng báo cáo

Sử dụng tiền vay tái cấp vốn

Mục đích

Số tiền

Quyết định số ... ngày …tháng ... năm ...

2.000.000.000

Cho vay nông nghiệp nông thôn

1.000.000.000

Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.000.000.000

Quyết định số ... ngày... tháng ... năm ...

1.000.000.000

Thanh khoản

1.000.000.000

 

 

 

Tng

 

Ghi chú (nếu có):…………………………………………………………………………………

………….., ngày ..... tháng .....năm …..

Lập biểu

Kiểm soát

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng
(Ký tên và đóng dấu)

 

1.Thời hạn gửi báo cáo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

2. Đơn vị nhận báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.