PHỤ LỤC XVII

Tên công ty chứng khoán

Số:........(số công văn)

V/v báo cáo tinh hình tài khoản và tiền gửi giao dịch chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày........tháng........năm ........

 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Công ty chứng khoán... báo cáo tình hình tài khoản giao dịch chứng khoán và tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tài khoản tại Công ty vào thời điểm......

  1. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư;

Loại khách hàng

Số lượng

 
 

Trong nước

Cá nhân

 

 

Tổ chức

 

 

Nước ngoài

Cá nhân

 

 

Tổ chức

 

 

Tổng

 

 

 

 

  1. Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Ngân hàng nhận tiền gửi

Số dư trên tài khoản

 
 

1

Ngân hàng....

  • Tài khoản số.....

...................

...................

 

2

Ngân hàng........

  • Tài khoản số........

 

 

 

Tổng

..................

 

Ghi chú: 02 số liệu trên phải được chốt vào cùng thời điểm cuối ngày làm việc liền trước ngày báo cáo.

>> Xem thêm:  Hoa hồng chứng khoán là gì ? Khái niệm về hoa hồng chứng khoán

Chúng tôi cam kết về tính chính xác cũng như chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nói trên.

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách bộ phận kiểm soát nội bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

>> Xem thêm:  Chu kỳ kinh doanh (business cycle) là gì ? Các đặc trưng của chu kỳ kinh doanh