------------------------------------------------------------------------------------------

UBND TỈNH/TP…
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

Địa danh, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM……….

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Công Thương

I. Thống kê về phế liệu nhập khẩu, sử dụng:

STT

Tên và địa chỉ thương nhân nhập khẩu phế liệu

Tên và địa chỉ thương nhân sử dụng phế liệu để sản xuất

Số lần nhập khẩu phế liệu trong năm

Chủng loại phế liệu đã nhập khẩu trong năm

Số lượng phế liệu đã nhập khẩu trong năm

1.

2.

lI. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu:

Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, đưa phế liệu nhập khẩu vào làm nguyên liệu sản xuất; các sự cố môi trường liên quan đến phế liệu và xử lý sự cố, đánh giá về các giá trị kinh tế, chi phí môi trường, v.v....

STT

Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Tình hình xử lý vi phạm

Tên và địa chỉ thương nhân sử dụng phế liệu để sản xuất

Chủng loại phế liệu sử dụng

Số lượng phế liệu đã nhập khẩu

Tình trạng vận chuyển, lưu trữ phế liệu tại cơ sở sản xuất

Tình trạng ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí...) tại cơ sở sản xuất

Tên và địa chỉ thương nhân vi phạm pháp luật về môi trường

Hình thức xử lý và các biện pháp bắt buộc khắc phục đối với thương nhân vi phạm

1

2

...

III. Đề xuất và kiến nghị: .........................................................................................

.....................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

GIÁM ĐỐC

------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;