1. Biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là gì?

Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng là biên bản được lập ra để ghi nhận lại việc công trình xây dựng hoàn thành, đã được nghiệm thu và có thể đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng mục đích và công năng của công trình trong thực tế. Biên bản sẽ được lập với đầy đủ các thông tin về công trình, hạng mục, địa điểm xây dựng, thời gian bàn giao, nội dung bàn giao... nhằm xác nhận cụ thể trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan để làm cơ sở giải quyết các vấn đề xảy ra với công trình sau này (nếu có).

Biên bản bàn giao công trình là văn bản ghi lại việc bàn giao công trình đã hoàn thành trước khi đi vào hoạt động. Chính vì vậy, biên bản sẽ thể hiện rõ địa điểm xây dựng, thời điểm bàn giao, nội dung bàn giao, các hạng mục công trình…

 

2. Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 

>>> Tải ngay Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

I. Công trình (dự án): Công trình nhà máy xử lý nước thải

(Ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình)

Hạng mục công trình bàn giao:

II. Địa điểm xây dựng: Nghi Sơn - Thanh Hóa

III. Thời gian, địa điểm bàn giao 

+ Thời gian: Ngày 12 tháng 4 năm 2023

+ Địa điểm: Nghi Sơn - Thanh Hóa

IV. Thành phần tham gia bàn giao: 

1. Bên giao:

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi: 

-  Ông: NGUYỄN ANH TUẤN

 Chức vụ: Giám đốc

Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần xây dựng CT

-  Ông: TRƯƠNG VĂN HIẾU

 Chức vụ: Giám đốc

2. Bên nhận: Công ty Cổ phần 365

- Ông: LƯƠNG ĐÌNH TRỌNG

Chức vụ: Giám đốc

3. Các đơn vị khách mời:

* Đại diện Sở (Ghi tên sở chuyên ngành): Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa

- Ông: PHẠM TẤN TÀI 

 Chức vụ: Giám đốc sở

* Đại diện UBND huyện: UBND huyện Nghi Sơn

- Ông: TRẦN VĂN TÌNH

Chức vụ: Chủ tịch

* Đại diện Nhà thầu Tư vấn thiết kế:  Công ty TNHH xây dựng Thành Phát

- Ông: NGUYỄN VĂN THÀNH

 Chức vụ: Giám đốc

Các đơn vị khác (nếu có mời)

V. Nội dung bàn giao: 

1. Tài liệu làm căn cứ bàn giao:

- Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

- Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 

- Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do Công ty Cổ phần xây dựng CT lập  đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

- Văn bản số 03 ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng: Ghi ngày tháng, năm nghiệm thu.

2. Quy mô và chất lượng xây dựng của công trình hoàn thành được bàn giao:

Quy mô công trình (hoặc hạng mục công trình):

(Phần này nêu một số thông số cơ bản về quy mô, kết cấu công trình)

Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

(Ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng)

3. Các hồ sơ, thiết bị bàn giao

+ Các hồ sơ bàn giao:

(i) Quy định vận hành và bảo trì công trình;

(ii) hồ sơ thiết kế;

(iii) Bản vẽ hoàn công.

+ Các thiết bị bàn giao:

V. Kết luận:

- Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi chính thức bàn giao Công trình nhà máy xử lý nước thải cho Công ty cổ phần 365 đưa vào khai thác, sử dụng.

- Các Nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định đã ghi trong hợp đồng.

- Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình kể từ thời điểm hết hạn thời gian bảo hành theo qui định của Nhà nước.

- Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tham gia bảo vệ công trình trên địa bàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

 

BÊN GIAO/ BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

(Ghi tên đơn vị tiếp nhận)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

>> Tham khảo: Mẫu biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao mới nhất 

 

3. Nội dung của công tác bàn giao công trình

Nội dung của công tác bàn giao được quy định cụ thể như sau:

 

3.1. Thành phần tham gia

- Đại diện bên tổ chức đầu tư làm chủ trì

- Đại diện bên tổ chức nhận thầu xây lắp

- Đại diện bên tổ chức nhận thầu thiết kế.

- Đại diện các bên tổ chức nhận thầu phụ xây lắp, thiết kế.

- Đại diện tổ chức sử dụng công trình

- Nếu công trình hợp tác xây dựng với nước ngoài có tổ chức bàn giao giữa hai quốc gia thì thành phần do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

3.2. Hạng mục công việc thực hiện khi bàn giao

- Kiểm tra hồ sơ kĩ thuật, hồ sơ nghiệm thu từng hạng mục

- Thống nhất tiến độ bàn giao theo từng hạng mục

- Kiểm tra việc các hạng mục cần sửa chữa trong phụ lục nghiệm thu kỹ thuật. Nếu chưa hoàn thành phải ấn định thời gian chính xác tiến sửa chữa và thống nhất kinh phí thực hiện

- Thống kê các vấn đề về chất lượng phát sinh trong quá trình kiểm tra, bàn giao. Xác định trách nghiệm cho các bên hữu quan xử lý.

- Lập biên bản bàn giao công trình hoặc tổ hợp công trình theo phụ lục.

 

3.3. Quy định về giấy tờ, tài liệu

Khi tiến hành bàn giao, bên giao thầu phải giao cho chủ đầu tư những loại giấy tờ, tài liệu sau:

- Danh sách các đơn vị tham gia vào xây dựng công trình;

- Catalog và hướng dẫn vận hành các trang thiết bị trong công trình;

- Quy định chế độ vận hành, biên bản vận hành thử thiết bị có tải, không tải;

- Biên bản vận hành thử thiết bị không tải, có tải, trong đó quy định chế độ vận hành;

- Danh mục vật tư dự trữ, thiết bị phụ tùng chưa sử dụng, chưa lắp đặt;

- Bản vẽ hoàn thành công trình, hạng mục công trình;

- Tài liệu nghiệm thu từng bộ phận, hạng mục công trình;

- Biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình;

- Giấy tờ có liên quan đến thay đổi thiết kế;

- Nhật kí công trình;

- Chứng chỉ chất lượng, tài liệu thí nghiệm.

 

3.4. Các quy định khác

- Chủ đầu tư có quyền sử dụng và có nghĩa vụ bảo quản công trình, các hạng mục công trình sau khi biên bản bàn giao được ký kết

- Trường hợp công trình, hạng mục công trình bàn giao chậm hơn thời điểm quy định và ảnh hưởng đến việc khai thác của chủ đầu tư thì khi bàn giao phải xác định trách nhiệm của các bên hữu quan theo quy định hiện hành và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

- Đối với một số hạng mục công trình khi đã nghiệm thu kĩ thuật, bên nhận thầu được phép sử dụng để phục vụ thi công (theo quy định trong hợp đồng kinh tế) thì trước khi bàn giao. Nếu để xảy ra hỏng hóc thì bên nhận thầu phải sửa chữa, khắc phục hậu quả và bàn giao lại cho chủ đầu tư đúng quy định.

- Đối với các công trình, hạng mục công trình đáp ứng được điều kiện nhưng chủ đầu tư chưa thể nhận bàn giao thì các bên phải ký hợp đồng để bảo dưỡng, bảo vệ công trình cho đến khi có thể tiếp nhận bàn giao

- Tổ chức nhận thầu xây lắp phải bàn giao lại toàn bộ các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ được cấp nhưng chưa sử dụng cho chủ đầu tư

- Vấn đề quyết toán công trình do thỏa thuận giữa các bên nhận thầu và chủ đầu tư nhưng phải thực hiện đồng thời với việc bàn giao công trình.

- Tất cả hồ sơ về thiết kế, thi công công trình, các hạng mục công trình phải được bảo quản, thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng. Đồng thời cũng phải đảm bảo các quy định hiện hành về lưu trữ của Nhà nước.

>> Tham khảo: Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê và trang thiết bị đi kèm 

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!