1. Biên bản bàn giao là gì?

Hiện nay trên thực tế, việc bàn giao bất cứ loại tài sản nào cũng cần được xác lập dưới dạng văn bản. Việc thực hiện biên bản bàn giao này được hiểu đơn giản là một bên chủ thể có thể là bên làm dịch vụ, bên cũng cấp dịch vụ hoặc người có quyền về tài sản xác nhận bằng viên bản trao lại quyền và nghĩa vụ đối với tài sản cho một chủ thể khác và hai bên có xác nhận với nhau thông qua biên bản và ký, ghi rõ họ tên.

 

2. Biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Biên bản bàn giao thiết bị là một biểu mẫu thường được sử dụng trong các doanh nghiệp, công ty nhằm xác nhận giao dịch giữa nhà cung cấp với người nhận về hoạt động bàn giao trang thiết bị, máy móc trong hoạt động sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu của các bên chủ thể. Việc xác lập bàn giao thiết bị, máy móc bằng biên bản cũng đảm bảo tính pháp lý cho bên giao thiết bị hoặc bên nhận thiết bị.

Trên thực tế, khi xác lập bằng biên bản này sẽ làm cơ sở cho việc trả lại hoặc bồi thường trước khi người lao động tiến hành tiếp quản máy móc thiết bị đã được giao. Bởi vì đây là tài sản của công ty nên khi người lao động kết thúc hợp đồng làm việc thì phải chịu trách nhiệm bàn giao lại cho doanh nghiệp. Nếu như người lao động có lỗi trong việc làm hư hỏng trang thiết bị máy móc thì sẽ phải bồi thường.

Biên bản bàn giao máy móc, thiết bị được lập vào thời điểm hoàn thành việc sửa chữa, thi công hoặc cho thuê máy móc, thiết bị. Biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ có những nội dung chính sau đây:

  •  Thông tin của người cung cấp và người nhận thiết bị máy móc;
  •  Thông tin thiết bị: Tình trạng, số lượng;
  •  Tên thiết bị máy móc, mã thiết bị, thông số kỹ thuật;
  •  Quy định về việc sử dụng thiết bị.

Khi thỏa thuận ký kết thành công biên bản bàn giao máy móc thiết bị, biên bản này sẽ được lập làm 02 bản, mỗi bên sẽ giữ 01 bản làm cơ sở thực hiện và là căn cứ khi không may xảy ra tranh chấp. Giống như đối với biên bản bàn giao tài sản. Khi bàn giao máy móc, thiết bị nhất là đối với các loại máy móc, thiết bị hiện đại có giá trị cao thì việc thành lập biên bản bàn giao tài sản để ghi chép về việc bàn giao, giao nhận là rất cần thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm chính đáng cho các bên.

>> Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài sản, bàn giao công việc mới nhất 

 

3. Mẫu Biên bản bàn giao thiết bị, máy móc mới nhất

Về cơ bản, trong biên bản bàn giao thiết bị sẽ bao gồm các nội dung mà Luật Minh Khuê hướng dẫn đến bạn đọc sau đây:

- Mở đầu văn bản cần đáp ứng quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập biên bản: điều này xác định hình thức của Biên bản cũng như thời gian, địa điểm phát sinh sự kiện bàn giao thiết bị, máy móc;

- Có tên biên bản: BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ;

- Thông tin của bên giao: Họ tên và chức vụ, mọi thông tin cá nhân liên quan đến bên giao tài sản. Nếu là cơ quan, doanh nghiệp thì ghi tên người đại diện ký kết hoặc ghi cụ thể tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện hoạt động bàn giao; nếu là cá nhân thì ghi rõ thông tin cá nhân đầy đủ để làm căn cứ liên lạc (nếu có).

- Thông tin của bên nhận: Họ tên và chức vụ của bên nhận bàn giao thiết bị. Tương tự như thông tin của bên giao tài sản, cần khai đầy đủ thông tin và chính xác để đảm bảo trong quá trình sử dụng phát sinh vấn đề các bên dễ dàng liên lạc để khắc phục kịp thời (nếu có).

- Thông tin về loại thiết bị được bàn giao gồm: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, mã thiết bị, số lượng và hiện trạng của thiết bị.

- Thông tin về việc kiểm tra, bàn giao sản phẩm: hai bên thỏa thuận ý chí và dựa trên thực tế kê khai rõ ràng về thiết bị nhận, bàn giao đúng tình trạng, đúng mục đích ban đầu, ghi rõ cho kiểm tra sản phẩm (Nếu có). Ghi rõ thỏa thuận sau khi bàn giao sản phẩm, thiết bị các bên có quyền và nghĩa vụ như thế nào.

- Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản.

- Sau khi rà soát lại nội dung Biên bản và phù hợp với ý chí các bên, người đại diện các bên sẽ Ký tên, đóng dấu xác nhận. 

 

4. Các mẫu Biên bản bàn giao thiết bị thông dụng nhất

4.1 Mẫu biên bản bàn giao thiết bị cho mượn 

Cơ quan, tổ chức…………                  

       (Viết chữ rõ ràng chữ cái in hoa)
——              

Số:…./BB-….  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

—————

…., ngày….tháng…. năm

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

(V/v bàn giao thiết bị cho mượn)

 

Căn cứ vào Hợp đồng mượn tài sản số: …/…-…. ……………………………… ;

Căn cứ ……………………………………………………………………………… ;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: (Bên A)

Ông/Bà: ……………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………… Bộ phận: ………………

Trường: ………………………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao: (Bên B)

Họ và tên: ……………………………………

Chức vụ: ……………………………… Lớp: …………………………………

Trường :…………………………………………………………………………. 

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao thiết bị cho bên B tại địa điểm: ……………… 

1. Các trang thiết bị gồm:

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Tình trạng sử dụng

Số lượng

       
       
       
       

2. Lý do bàn giao

Bên B có nhu cầu mượn một số loại thiết bị, dụng cụ nêu trên để sử dụng vào việc…..……….

Bên B đã nhận đầy đủ số lượng trang thiết bị,dụng cụ như đã yêu cầu và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn giao trả nguyên vẹn và đúng thời gian đã thỏa thuận ban đầu

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên) 

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

4.2 Biên bản bàn giao và lắp đặt thiết bị:

CÔNG TY TNHH

      THIẾT BỊ NHÀ BẾP XXX        

——              

Số:…./BB-….       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

—————

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

(V/v bàn giao thiết bị cho mượn)

Căn cứ vào Hợp đồng mượn tài sản số:124/ xxxxxxxxxxxxxx

Căn cứ ……………………………………………………………… ;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: (Bên A)

Ông/ Bà: LÊ THANH NGÔN 

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh    Bộ phận: kinh doanh

Đại diện Công ty TNHH thiết bị nhà bếp xxxxx

Bên nhận bàn giao: (Bên B)

Họ và tên:  HOÀNG VĂN THÔNG

Chức vụ: Trưởng ban quản lý Tòa nhà   

Địa chỉ: Tòa chung cư CT5A

Hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2023 Bên A tiến hành bàn giao thiết bị cho bên B tại địa điểm: sảnh chính tòa nhà chung cư CT5A

1. Các trang thiết bị gồm:

STT Tên thiết bị, dụng cụ Tình trạng sử dụng Số lượng
1 Bếp từ Nodor (thương hiệu của Đức)  Bếp mới 100
2 Máy hút mùi Nodor (thương hiệu của Đức) Máy mới 100
3      

2. Lý do bàn giao

Bên B có nhu cầu mua các thiết bị, dụng cụ nêu trên để sử dụng vào việc lắp đắt mới hoàn toàn cho phòng bếp của 100 căn hộ.

Bên B đã nhận đầy đủ số lượng trang thiết bị, dụng cụ như đã yêu cầu và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn giao trả nguyên vẹn và đúng thời gian đã thỏa thuận ban đầu

3. Các thỏa thuận khác.

Bên B có nhu cầu Bên A tiến hành hỗ trợ lắp đặt các thiết bị nhà bếp theo đúng mẫu mã, kích thước mà bên A cung cấp cho hệ thống 100 căn hộ chung cư tại bên A. Mọi chi phí phát sinh sẽ được bên A thanh toán cho bên B sau khi hoàn tất là 10 triệu đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).

Bên B có nghĩa vụ bảo dưỡng, bảo hành cho bên A về các sản phẩm nói trên trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

BÊN BÀN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ THANH NGÔN

BÊN NHẬN BÀN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

HOÀNG VĂN THÔNG

- Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày 24 tháng 08 năm 2023 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai- Ngõ 136, Cầu Diễn, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO:

1, ĐÀO DUY ANH - Trưởng phòng kinh doanh 

2. HOÀNG CÔNG THẮNG - Trưởng bộ phận

Đại diện: Công ty TNHH thiết bị Giáo dục và văn phòng JGUH

BÊN NHẬN:

1. PHẠM BÌNH MINH - Hiệu trưởng

2. LÊ HỒNG BÀNG - Hiệu phó

3. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG - Hiệu phó

Đại diện: Trường tiểu học Minh Khai.

Bên giao bàn giao một số thiết bị như sau:

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật, mã thiết bị Số lượng
1 Bàn học học sinh        BH 2093 300
2 Bảng đen BĐ 3923 30
3 Máy chiếu MC 239482 30
4 ...    
       

Bên giao B bàn giao cho bên A tổng công 340 sản phẩm bao gồm: Bàn học học sinh, bảng đen, máy chiếu. Bên B là chủ của sản đã kiểm tra về thông tin sản phẩm, sau khi bàn giao bên nhận A hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Các cam kết khác.

Bên B có nhu cầu Bên A tiến hành hỗ trợ lắp đặt các thiết bị nhà bếp theo đúng mẫu mã, kích thước mà bên A cung cấp cho hệ thống các lớp học và phòng đa năng tại bên A. Mọi chi phí phát sinh sẽ được bên A thanh toán cho bên B sau khi hoàn tất là 20 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn).

Bên B có nghĩa vụ bảo dưỡng, bảo hành cho bên A về các sản phẩm nói trên trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Bên giao     

    (ký và ghi rõ họ tên)     

    ĐÀO DUY ANH        

Bên nhận

(ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM BÌNH MINH

 

4.3 Mẫu biên bản bản giao thiết bị thông dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

BÀN GIAO THIẾT BỊ

 

Hôm nay, ngày 29 thángn 04 năm 2023, tại Bệnh viên đa khoa XYZ chúng tôi gồm:

BÊN GIAO (Bên A):

1. (Họ tên) TRẦN ĐÌNH MINH  Chức vụ Trưởng phòng kinh doanh - Công ty TNHH thiết bị y tế AGJK

2. (Họ tên)  LÊ THỊ THANH LOAN Chức vụ Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH thiết bị AGJK.

BÊN NHẬN (Bên B):

Ông/ bà: BÙI ĐOÀN CÔNG ANH - Giám đốc bệnh viên đa khoa FYUG thành phố Hà Nội.

Thiết bị được bàn giao bao gồm:

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật, mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

 1  Bộ giao mổ y tế  GM 32832   200  Mới
 2  Quần áo phẫu thuật   QA 2393  300  Mới 
 3 Cáng vận chuyển bệnh nhân CV 23432  50  Mới 


Đại diện bên A - ông TRẦN ĐÌNH MINH giao cho Ông/ bà: BÙI ĐOÀN CÔNG ANH - Giám đốc bệnh viện đa khoa FYUG để bổ sung trang thiết bị phục vụ sử dụng trong bệnh viện trong thời gian kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2023.

Toàn bộ sản phẩm bên A đã kiếm trả và bàn giao cho bên B. Mọi hư hỏng, mất không có lý do chính đáng Ông/ bà: BÙI ĐOÀN CÔNG ANH đại diện hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau

Bên giao  

(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

 TRẦN ĐÌNH MINH 

Bên nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)   

 

  BÙI ĐOÀN CÔNG ANH

                                                         

5. Những lưu ý khi làm biên bản bàn giao thiết bị, máy móc ?

Khi các bên chủ thể tiến hành thực hiện xác lập biên bản bàn giao thiết bị, máy móc cần chú ý cung cấp đầy đủ thông tin, đặc biệt đối với biên bản bàn giao máy móc thiết bị cần chứa các thông tin cá nhân, thông tin máy móc, những thông số hay ký hiệu kỹ thuật; lưu ý ghi đầy đủ thông tin liên lạc giữa bên bàn giao và bên nhận bàn giao máy móc. Ngoài ra, tất cả những thiết bị được bàn giao cần rõ ràng số lượng, thông tin thiết bị cũng như thời gian giao nhận hay hoàn trả, điều này nhằm đảm bảo giao dịch giữa hai bên, đảm bảo được công việc cũng như quyền và lợi ích của các bên khi xảy ra sự cố ngoài mong muốn.

Biên bản bàn giao hay nói cách khác là một loại biên bản nghiệm thu về tài sản, chính vì vậy không thể thiếu được chữ ký của hai bên và đóng dấu thì mới có giá trị và đảm bảo tính ràng buộc pháp lý, mỗi bên giữ một bản để tránh xảy ra những tranh chấp không mong muốn. Thực tế thì biên bản bàn giao thiết bị được thực hiện khá đơn giản và dễ dàng, các chủ thể tham gia có thể tự soạn thảo hoặc tham khảo tại nhiều trang tư vấn và tải trực tiếp trên mẫu và lựa chọn thay đổi theo đúng với mục đích công việc của mình.

Cách thức để lập một biên bản bàn giao thiết bị không khó nếu như bạn biết cách viết trình bày: lập bảng cụ thể từng mục về thứ tự thiết bị, tên thiết bị, thông số hoặc ký hiệu kỹ thuật/ ký hiệu mã thiết bị, số lượng bàn giao cũng như tình trạng sản phẩm. Khi có nhu cầu sử dụng, người dùng chỉ cần tải biểu mẫu sẵn có về và điền nội dung phù hợp trong trường hợp cụ thể.

Hy vọng, những lưu ý trên đây mà Luật Minh Khuê gửi đến bạn đọc sẽ là thông tin hữu ích để tránh mắc lỗi khi  xác lập cũng như sử dụng biên bản bàn giao. Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài trực tuyến 19006162 để được hỗ trợ miễn phí.  Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô theo hợp đồng mua bán xe ô tô

 

6. Dịch vụ tư vấn soạn thảo Biên bản bàn giao tài sản, bàn giao thiết bị, máy móc 

Công ty Luật Minh Khuê với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dân sự cho hàng nghìn trường hợp trên khắp các tỉnh/ thành phố trong cả nước cam kết khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn, ủy quyền soạn thảo Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị, máy móc trên khắp cả nước như sau:

+ Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê với đội ngũ Luật sư uy tín trong lĩnh vực Dân sự nắm bắt một cách nhanh nhất những quy định và văn bản hướng dẫn về hình thức, lĩnh vực mà khách hàng muốn soạn thảo đối với Biên bản bàn giao thiết bị, máy móc.

+ Luật sư tư vấn lắng nghe nguyện vọng của khách hàng, từ đó nhanh chóng phân tích tình hình và đưa ra giải pháp nhanh nhất, tối ưu nhất cho khách hàng khi tiến hành soạn thảo Mẫu biên bản bàn giao thiết bị.

+ Khi khách hàng lựa chọn dịch vụ tư vấn hoặc ủy quyền soạn thảo Mẫu biên bản bàn giao tài sản hoặc thiết bị, máy móc cho Luật sư Luật Minh Khuê, chúng tôi cam kết hỗ trợ về mặt pháp lý trong toàn bộ quá trình soạn thảo văn bản và đảm bảo quyền cũng như lợi ích hợp pháp của các bên, tránh những rủi ro pháp lý xảy ra ở mức cao nhất và thông báo đến khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Trên đây là những tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê cho vấn đề: Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, lắp đặt máy móc mới nhất. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi cung cấp sẽ hỗ trợ sẽ giúp bạn trong việc hoàn tất soạn thảo Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc cho cá nhân hoặc công ty, doanh nghiệp đúng pháp luật quy định. Trong trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc bạn có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn, để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn!