>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

1. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực liên quan Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

------------------- 

Số ../ BBBG -......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng  ...  năm 20....

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

 

Bên Giao: .................................................................................

Họ tên: .......................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................

Trụ sở: .......................................................................................

Bên Nhận: Công ty Luật Minh Khuê

Họ tên: ....................................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................... 

Trụ sở: Số ...., ngõ ......, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chi tiết tài liệu bàn giao

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

01

02

03

04

05

06

Bên Giao

 

NGUYỄN VĂN A

Bên Nhận

 

NGUYỄN VĂN B

 

 

 

2. Mẫu biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của cơ quan, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu dưới đây.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

 

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …

2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …

3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …

4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …

 

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

 

1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1      
2      

 

2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1      
2      

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực lao động Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài.

 

3. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

 

Giữa …(bên giao) và….(bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …. (bên giao) và …… (bên nhận) thực hiện theo … của …… ngày …

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: … Chức vụ: …

Ông: … Chức vụ: ……

Bà: … Chức vụ: …

2/ Bên nhận:

Ông: … Chức vụ: …

Ông: … Chức vụ: …

Bà: … Chức vụ: …

Chủ tọa: Ông …

Thư ký: Ông …

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên … đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên … theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
             
  Cộng:          

Tổng giá trị: Bằng số …

Bằng chữ …

Kể từ ngày … số tài trên do bên …. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

 

4. Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

4.1 Mẫu biên bàn bàn giao tài sản (công cụ lao động) của doanh nghiệp:

>> Tải ngay: Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

 

Hôm nay, ngày...../...../20..., tại........................... chúng tôi gồm:

Người bàn giao:...............Bộ phận:..............MSNV..............

Người nhận bàn giao:............Bộ phận:...............MSNV.......

Lý do bàn giao .......................................................................

...............................................................................................

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt

Mã tài sản, công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1          
2          
3          
4          
5          
6          

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

 

 

4.2 Cách xác định giá trị của tài sản bàn giao

Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao.

1. Giá trị tài sản bàn giao đang theo dõi trên sổ sách kế toán được xác định căn cứ vào các tài liệu kế toán hợp pháp (Sổ kế toán Bảng Tổng kết tài sản, các tài liệu chứng từ kế toán...v.v.) theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

2. Đánh giá lại giá trị tài sản bàn giao:

a. Nguyên tắc đánh giá lại giá trị tài sản bàn giao:

- Có căn cứ khoa học kỹ thuật.

- Đảm bảo chặt chẽ và chính xác.

- Phù hợp với thực tiễn và dễ áp dụng.

b. Phương pháp đánh giá lại giá trị tài sản bàn giao:

- Đối với những tài sản mới mua hoặc mới lắp đặt, xây dựng xong đưa vào sử dụng, giá trị bàn giao được căn cứ vào giá mua thực tế trên hoá đơn được cấp có thẩm quyền chấp nhận thanh toán, giá lắp đặt, xây dựng mới theo quyết toán công trình được duyệt để bàn giao hoặc quyết toán hoàn thành các hạng mục công trình (đối với công trình dở dang).

- Đối với những tài sản đã sử dụng lâu, khi bàn giao phải xác định lại giá trị tài sản theo giá tại thời điểm bàn giao; việc xác định giá trị tài sản bàn giao được căn cứ vào chất lượng còn lại của từng tài sản bàn giao và đơn giá thực tế mua mới tài sản đó tại thời điểm và địa điểm bàn giao.

Giá trị còn Tỷ lệ % chất lượng Giá mua hoặc giá xây dựng lại của từng = còn lại của từng x mới của từng tài sản bàn giao tài sản bàn giao tài sản bàn giao tại thời điểm bàn giao... (đồng)

+ Tỷ lệ chất lượng còn lại của từng tài sản được xác định căn cứ vào tài sản, thời gian sử dụng và thời gian đã sử dụng của từng tài sản đó để xác định. Riêng đối với nhà cửa và vật kiến trúc thực hiện theo quy định tại phần II Thông tư Liên Bộ Xây dựng - Tài chính - Vật giá Chính phủ số 13/LB-TT ngày 18-8-1994.

+ Giá mua của tài sản là giá của loại tài sản cùng loại được bán trên thị trường tại thời điểm đánh giá.

Giá xây dựng mới của nhà cửa công trình xây dựng bàn giao được tính như sau:

Giá xây dựng mới Đơn giá 1m2 Diện tích xây dựng

của nhà cửa công = xây dựng mới x của nhà cửa, công trình XD bàn giao trình XD bàn giao

Đơn giá 1m2 xây dựng mới được áp dụng theo Bảng giá chuẩn đơn giá xây dựng để duyệt quyết toán cho những công trình tương tự cùng loại tại thời điểm và địa điểm bàn giao theo hướng dẫn của cơ quan quản lý xây dựng.

- Tổng giá trị còn lại của toàn bộ tài sản phải bàn giao là giá trị còn lại của từng tài sản phải bàn giao cộng lại.

2. Tổ chức xác định giá trị tài sản bàn giao:

Tối đa sau 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định chuyển giao tài sản của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có tài sản bàn giao chủ trì phối hợp với cơ quan tiếp nhận tài sản thành lập Hội đồng xác định giá trị của tài sản bàn giao; thành phần Hội dồng xác định giá trị tài sản gồm có: đại diện của cơ quan có tài sản bàn giao, đại diện cơ quan tiếp nhận tài sản và đại diện của cơ quan Tài chính cùng cấp.

Trong trường hợp cần thiết Hội đồng xác định giá trị tài sản bàn giao được quyền mời cơ quan giám định kỹ thuật của Nhà nước để xác định chất lượng của tài sản bàn giao. Kinh phí thuê cơ quan xác định chất lượng tài sản bàn giao do cơ quan nhận tài sản chi trả và được tính vào giá trị tài sản mới tăng thêm.

Căn cứ chất lượng của từng tài sản bàn giao, Hội đồng xác định giá trị tài sản bàn giao lập biên bản định giá tài sản để ghi vào biên bản bàn giao giá trị theo sổ kế toán, giá trị thực tế đánh giá lại (cả giá trị tài sản, nguồn vốn hình thành) của tài sản bàn giao.

 

5. Giá trị pháp lý của biên bản chuyển giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản là một biểu mẫu văn bản thường được lập ra sau lúc cả hai bên đã trao đổi và thỏa thuận hợp tác về việc chuyển giao tài sản của mình. Biên bản chuyển giao tài sản có tác dụng là giúp cả bên người giao và bên người nhận có những ràng buộc rõ ràng, thông tin đầy đủ về tài sản được chuyển giao, nếu có bất kỳ sai sót nào phát sinh thì có thể biết được bên nào phải chịu trách nhiệm.

Hay nói cách khác, biên bản bàn giao tài sản được lập nhằm mục đích khi chuyển giao hay bàn giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận, mẫu biên bản bàn giao này được lập dựa trên những điều khoản mà 2 bên đã thỏa thuận.

Theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015, để việc bàn giao tài sản để không xẩy ra bất kỳ trường hợp tranh chấp và rủi ro nào thì bắt buộc giữa hai bên tham gia bàn giao tài sản cần phải được ràng buộc với nhau bằng một biểu mẫu văn bản đúng quy định, gồm có chữ ký xác nhận và cam kết của tất cả bên giao hàng và bên nhận hàng. Khi tất cả những nội dung, thông tin, yếu tố và thỏa thuận hợp tác đã được thành lập thông qua một biên bản chuyển giao tài sản cụ thể, thì những tài sản hay đồ dùng được chuyển giao cho tất cả những người khác mới có thể nhận được sự bảo vệ từ những đơn vị có thẩm quyền. Ngoài ra thì quyền lợi của tất cả bên giao và bên nhận hàng đều được đảm bảo an toàn nhất. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên (bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản), chỉ khi xác lập thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi.

Biên nhận bàn giao các loại phải được sao ra thành hai bản. Mỗi bên tham gia giao nhận sẽ giữ một bản để làm cơ sở pháp lý cho mình nếu không may xảy ra tranh chấp. Mỗi biên bản giao nhận này đều có giá trị pháp lý như nhau.

Mỗi loại biên bản giao nhận sẽ được soạn thảo với đôi chút khác biệt. Ví dụ như biên bản giao hàng hóa sẽ khác với biên bản giao nhà cửa, tài liệu…

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực lao động Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài. Trân trọng cảm ơn!