Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN

.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

................., ngày............tháng.........năm................

BIÊN BẢN HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH

Hồi…………giờ……….phút ngày……..tháng…….năm...............

Tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .......................................................

Tiến hành cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai.

Thành phần gồm có:

Những người tiến hành hòa giải:

- Ông (Bà)………………………………….Chủ tịch UBND.............., chủ trì cuộc họp.

- Ông (Bà)…………………………………….….……..- Thư ký ghi biên bản.

>> Xem thêm:  Hòa giải là gì ? Đặc điểm của hòa giải trong tranh chấp thương mại

- Ông (Bà)………………………………….……….….- Cán bộ tư pháp xã

- Ông (Bà)……………………………………………..- Cán bộ địa chính xã.

- Ông (Bà)……………………..…………………..- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc.

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Công an ...............................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Văn hóa Thông tin .................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Phụ nữ ...........................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân ........................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Cựu chiến binh ................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân .......................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Trưởng Thôn.........................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao mới nhất 2021 ? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Các bên tranh chấp:

Ông (Bà):…………………....…………………………………..………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………….....……………………………..………………………

Địa chỉ:……………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Thủ tục yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nội dung buổi hòa giải (Diễn biến cuộc họp và ý kiến các bên):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Hòa giải vụ án dân sự là gì ? Ý nghĩa của hòa giải trong vụ án dân sự

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Quy định về phạm vi và nội dung hòa giải vụ án dân sự ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Thành phần tham gia phiên hòa giải dân sự gồm những ai ? Thủ tục hòa giải thực hiện thế nào ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin thuê lại đất bản cập nhật mới nhất năm 2021

……………………………………………………………………………………………

Kết luận:....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản hòa giải thành và hướng dẫn soạn thảo biên bản hòa giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Biên bản cuộc họp kết thúc hồi……….giờ………phút cùng ngày, được lập thành 03 bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, UBND xã, phường, thị trấn ............................01 bản và được các bên nhất trí cùng ký tên dưới đây.

ỦY BAN MTTQ

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

TM. UBND ..............................

CB ĐỊA CHÍNH

CB TƯ PHÁP

TRƯỞNG THÔN

CÁC BÊN TRANH CHẤP:

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2021