Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN

.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

................., ngày............tháng.........năm................

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH

 

Hồi…………giờ……….phút ngày……..tháng…….năm...............

Tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .......................................................

Tiến hành cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai.

Thành phần gồm có:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

Những người tiến hành hòa giải:

- Ông (Bà)………………………………….Chủ tịch UBND.............., chủ trì cuộc họp.

- Ông (Bà)…………………………………….….……..- Thư ký ghi biên bản.

- Ông (Bà)………………………………….……….….- Cán bộ tư pháp xã

- Ông (Bà)……………………………………………..- Cán bộ địa chính xã.

- Ông (Bà)……………………..…………………..- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc.

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Công an ...............................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Văn hóa Thông tin .................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Phụ nữ ...........................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân ........................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Cựu chiến binh ................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân .......................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Trưởng Thôn.........................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Các bên tranh chấp:

Ông (Bà):…………………....…………………………………..………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………….....……………………………..………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức mới nhất

Địa chỉ:……………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nội dung buổi hòa giải (Diễn biến cuộc họp và ý kiến các bên):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 01)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên biên tạm giữ tang vật, phương tiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 05)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB08)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu phụ lục về biên bản bàn giao căn hộ/Nhà ở

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kết luận:....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản xác định cơ cấu các nguồn vốn để hoàn trả vốn theo GTCL của tài sản LĐHANT (Phụ lục 1.4)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Biên bản cuộc họp kết thúc hồi……….giờ………phút cùng ngày, được lập thành 03 bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, UBND xã, phường, thị trấn ............................01 bản và được các bên nhất trí cùng ký tên dưới đây.

ỦY BAN MTTQ

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

TM. UBND ..............................

 

 

 

 

CB ĐỊA CHÍNH

CB TƯ PHÁP

TRƯỞNG THÔN

       
 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản bàn giao tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01 BB/TSHTĐB)

 

 

CÁC BÊN TRANH CHẤP:

 

 

 

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC:

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính xảy ra trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB09)

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự (Mẫu 2c)