>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

…..(Tên cơ quan quyết định thành lập)

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

     …, ngày……  tháng….. năm 20…

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH …..

 Hội đồng thẩm định……(loại hình thẩm định) - ………(Tên cơ quan thành lập)

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm:

1. Ông……….Chức danh……..

2. ……..

3. ………

4. ……….

5. …………(Thư ký)

Thẩm định chương trình (bài hát, vở diễn):…………………..

Đơn vị tổ chức: …………….

Thể loại: …..(Chương trình biểu diễn trực tiếp hoặc bản ghi âm, ghi hình)  

>> Xem thêm:  Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản là gì ? Cách tính Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản

Thẩm định lần thứ:…..

NỘI DUNG

(Đánh giá nội dung, hình thức, chất lượng nghệ thuật chương trình,

tiết mục, bài hát, vở diễn)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Đối chất là gì ? Xem xét, thẩm định tại chỗ theo quy định tố tụng dân sự ?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ý kiến của thành viên Hội đồng:

- ……………..……………………………………………………………

>> Xem thêm:  Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là gì ? Mức chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

- …………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Kết luận của Hội đồng:

……………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Hội đồng kết thúc thẩm định vào …… giờ, ngày      tháng      năm 20….

       THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG                                                               THƯ KÝ

>> Xem thêm:  Các trường hợp xây nhà phải xin giấy phép xây dựng và các trường hợp không phải xin phép xây dựng ?

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)