>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    0986.386.648

 

…..(Tên cơ quan quyết định thành lập)

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

     …, ngày……  tháng….. năm 20…

 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH …..

 Hội đồng thẩm định……(loại hình thẩm định) - ………(Tên cơ quan thành lập)

 

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm:

1. Ông……….Chức danh……..

2. ……..

3. ………

4. ……….

5. …………(Thư ký)

Thẩm định chương trình (bài hát, vở diễn):…………………..

Đơn vị tổ chức: …………….

Thể loại: …..(Chương trình biểu diễn trực tiếp hoặc bản ghi âm, ghi hình)  

Thẩm định lần thứ:…..

 

NỘI DUNG

(Đánh giá nội dung, hình thức, chất lượng nghệ thuật chương trình,

tiết mục, bài hát, vở diễn)

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ý kiến của thành viên Hội đồng:

- ……………..……………………………………………………………

- …………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Kết luận của Hội đồng:

……………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Hội đồng kết thúc thẩm định vào …… giờ, ngày      tháng      năm 20….

 

       THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG                                                               THƯ KÝ

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)