1. Khái quát về thanh lý hợp đồng

Cụm từ “Thanh lý hợp đồng” được cá nhân, tổ chức sử dụng nhằm chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên, có thể nói đây là việc chấm dứt hợp đồng. Theo đó, thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sự chấm dứt, hoàn tất công việc được hai bên xác nhận sau quá trình làm một việc nhất định về chất lượng, số lượng của công việc được sự thống nhất của hai bên. Việc ký kết thanh lý hợp đồng là việc làm cần thiết giúp cho các bên nắm rõ được tiến độ thực hiện công việc và quan trọng là tránh được các tranh chấp, khiếu kiện về sau đối với các vấn đề mà các bên đã thanh lý.

Hợp đồng có thể thanh lý trong những trường hợp sau đây:

- Hợp đồng đã hoàn thành theo đúng yêu cầu, điều khoản, tiến độ của 2 bên;

- Dựa theo thỏa thuận của các bên muốn chấm dứt hợp đồng để thanh lý;

- Chủ thể giao kết hợp đồng mất/ pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại (hợp đồng do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện);

- Hợp đồng bị hủy bỏ/ bị đơn phương chấm dứt thực hiện do một trong các bên tự chấm dứt;

- Đối tượng của hợp đồng không còn nữa khiến hợp đồng không thể thực hiện;

- Hợp đồng chấm dứt do thay đổi cơ bản về hoàn cảnh;

- Những trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch là gì?

Thanh lý hợp đồng du lịch được coi là một bước mà bên công ty du lịch và khách du lịch thực hiện nhằm xác nhận lại về khối lượng và chất lượng dịch vụ du lịch cung cấp, thù lao và chi phí dịch vụ du lịch phải trả đã thực hiện tới đâu cũng như các phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng du lịch đã ký kết giữa hai bên.

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch được thực hiện trong nhiều trường hợp cụ thể khác nhau như hết thời hạn; nội dung hợp đồng hoàn thành; đơn phương chấm dứt hợp đồng… Trường hợp một trong hai bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng du lịch đã ký thì cần gửi thông báo trước cho đối tác về thời điểm bên mình sẽ chấm dứt hợp đồng. Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch lập ra với mục đích hai bên cùng nhau xác nhận lại khối lượng, chất lượng dịch vụ du lịch đã cung cấp và các phát sinh về nghĩa vụ còn lại thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Những nghĩa vụ nào mà công ty du lịch và khách du lịch đã thực hiện xong thì được coi chấm dứt. Những nghĩa vụ mà hai chưa thực hiện với đối tác thì vẫn còn hiệu lực pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch được công ty du lịch và khách du lịch lập để trên tinh thần tự nguyện, làm căn cứ quyết toán công việc, thanh toán chi phí trong hợp đồng du lịch giữa hai bên. Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch được lập ra căn cứ dựa trên các điều khoản về chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng cũng như các quy định pháp luật được trích dẫn trong hợp đồng du lịch hai bên đã ký. Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng du lịch giúp các bên có thể chấm dứt hoàn toàn những trách nhiệm và nghĩa vụ với đối phương, đồng thời, cũng tránh được những mâu thuẫn phát sinh về sau.

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch cần ghi thông tin đầy đủ của các bên tham gia, những nghĩa vụ mà hai bên đã thực hiện được trong thời hạn hợp đồng, những nghĩa vụ còn chưa thực hiện được và phương hướng giải quyết cụ thể. Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch được ký sẽ quyết định việc chấm dứt toàn bộ những trách nhiệm mà cả hai bên phải thực hiện trong thời gian hợp đồng hay còn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ còn lại.

3. Những lưu ý khi soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng du lịch

Về hình thức: 

- Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

- Ghi rõ tên biên bản thanh lý hợp đồng du lịch nào; số hiệu biên bản;

- Ghi rõ các căn cứ lập biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ du lịch: Ghi rõ tên, số, ngày tháng năm, chủ thể hợp đồng dịch vụ du lịch đã ký trước đó giữa công ty du lịch và du khách.

- Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm các bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Về nội dung: 

- Ghi rõ thông tin các bên tham gia ký Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ du lịch. Nếu khách hàng là cá nhân hoặc đại diện nhóm khách hàng thì ghi rõ: Họ và tên; năm sinh; số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; nơi ở hiện nay; số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng. Nếu là tổ chức, doanh nghiệp thì ghi rõ: Tên tổ chức, doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; mã số doanh nghiệp; họ tên và chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp; điện thoại, fax; địa chỉ website, email; số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng.

- Về các nội dung thống nhất trong biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ du lịch, hai bên xác nhận đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng hợp đồng du lịch đã ký hay chưa? Nếu còn thì chỉ rõ nội dung nào?

 

4. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch mới nhất 

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch được lập để làm căn cứ thanh toán chi phí trong hợp đồng du lịch giữa hai bên. Thông thường, biểu mẫu thanh lý hợp đồng du lịch được lập làm 2 bản, đưa cho hai bên và có giá trị tương đương nhau. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu thanh lý hợp đồng du lịch được chúng tôi đưa ra ngay sau đây:

>> Tải ngay: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch mới nhất file Word

CÔNG TY ………………

(Số:.....-) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ Du lịch số …HĐDVDL ký ngày …/…/2014 giữa Công ty  …………………. và Công ty Công của bạn Theo nhu cầu và thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay,  ngày ….. tháng …….. năm ... , tại

Bên A:    Công ty đặt dịch vụ……….

Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………….          Fax: (84-4) …………………

MST:

Người đại diện: ông/bà. …………………………….       Chức vụ: Giám đốc

Bên B:    [ CÔNG TY CỦA BẠN ]

Địa chỉ:

Điện thoại:

VPĐD:  (Nếu không có thì có thể bỏ đi) 

MST:

Người đại diện: Ông……….. ,             Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung thanh lý

Thanh lý hợp đồng dịch vụ Du lịch số: ……/HĐDVDL ngày …. tháng ….năm 2015 giữa hai bên.

Đến nay thông qua hoạt động của Bên B, Bên A đã nhận được đủ dịch vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Như vậy Bên B đã hoàn thành nghĩa vụ với Bên A theo Hợp đồng nêu trên và không còn bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào với Bên A.

Điều 2: Giá trị biên bản thanh lý

Nội dung Thành tiền (VND)

A.            Giá trị theo hợp đồng đã kí số ……./HĐDVDL, bao gồm VAT (tạm tính)

………..

B.            Giá trị hợp đồng thực tế bao gồm VAT (đã bao gồm phát sinh thực tế, và được hai bên thống nhất theo bảng tổng hợp chi phí để quyết toán và thanh lý hợp đồng đính kèm)

……………..

C.            Giá trị tạm ứng, bên A đã tạm ứng cho bên B

………………..

D.           Phần còn lại bên A phải thanh toán cho bên B

………….


Điều 3: Điều khoản chung

Biên bản thanh lý này chỉ có giá trị hiệu lực ngay sau khi Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí cho Bên B là: ………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………………………………………………………..)

Biên bản thanh lý hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số ………../BBTLHD  và được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B


Phụ Lục Thanh Lý Hợp Đồng Số…………/HĐDVDL

 ..., ngày …. tháng …..năm 20..

           

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi Chú

1. Giá trị chương trình theo hợp đồng đã kí

         
 

1.1. Giá  tour cho 01 người lớn là:

         
 

1.2. Giá  tour cho 01 trẻ em là:

         

2. Phát sinh tăng

         
 

2.1. Tăng tiền đồ uống trong bữa ăn

         
 

2.2

         
 

2.3

         
 

2.4

         

3. Phát sinh giảm

         
 

3.1.

         
 

3.2.

         
 

3.3.

         

Tổng số tiền thực tế bên A phải thanh toán cho bên B là:

     

Số tiền đã tạm ứng :

     

TỔNG SỐ TIỀN CÒN LẠI BÊN A PHẢI THANH TOÁN CHO BÊN B LÀ:

     

......, Ngày .....…/......./ 2023

Người quyết toán

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Ý kiến người thứ ba về cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.