1. Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------

BỘ ........................

TRƯỜNG .......

------------------

Số:        /HĐ-TKCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày     tháng      năm 20

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

 

- Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 28 tháng 9 năm 1989 và Nghị định 17/HĐBT ngày 16 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế;

- Căn cứ quy định tạm thời số 647/QĐ-NCKH ngày 27 tháng 5 năm 1989 của Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ký hợp đồng Khoa học và Kỹ thuật;

- Căn cứ vào nhiệm vụ NCKH năm 20...   đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt;

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của chủ trì đề tài.

 

CHÚNG TÔI GỒM:

 

BÊN A (bên giao) . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . .

Đại diện: cho chủ nhiệm đề tài số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

BÊN B (bên nhận) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ:  . . . . . . . . . .

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Hai bên thỏa thuận cùng nhau ký kết hợp đồng thuê khoán chuyên môn với các điều khoản sau:

 

Điều 1. Nội dung công việc của bên A giao cho bên B:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Điều 2. Giá trị  kinh tế hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Điều 3. Thời gian hoàn thành hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

-  Ngày bắt đầu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-  Ngày kết thúc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Điều 4. Thể thức thanh toán hợp đồng :

- Giai đoạn I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Giai đoạn II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Giai đoạn II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Điều 5. Trách nhiệm của mỗi bên:

Bên A:

- Chuyển kinh phí cho bên B theo điều 4

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của bên B

- Nghiệm thu sản phẩm.

Bên B:

- Thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn các nội dung ghi trong điều 1

- Nộp cho bên A  01 bộ sản phẩm gốc.

 

Điều 6. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng như các điều khoản đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu cần thiết có thể thỏa thuận sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng, nhưng phải được cả hai bên đồng ý. Bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ hợp đồng kinh tế.

 

Hợp đồng này được làm thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Xác nhận của

Trường Đại học ................

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

2. Biên bản nhận thu và thanh lý hợp đồng 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC.....

-------------------------------

Số:       /TLHĐ-TKCM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày     tháng      năm 20

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

- Căn cứ vào Hợp đồng số        /HĐ-TKCM ngày      tháng     năm 20

- Căn cứ vào khối lượng và tiến độ hoàn thành nội dung hợp đồng do ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đại diện tập thể cán bộ chuyên môn tham gia.

 

            Hôm nay, ngày   tháng    năm 200   , hai bên tiến hành nghiệm thu kết quả thanh lý hợp đồng.

 

CHÚNG TÔI GỒM:

 

BÊN A (bên giao khoán): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đại diện Ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ:  . . . . . . .

               Ông : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

BÊN B (bên nhận khoán):

 Đại diện Ông : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Ông : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            Sau khi xem xét chất lượng, khối lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng, hội đồng nghiệm thu đã thống nhất một số nội dung chính sau:

 

1) Bên B đã hoàn thành các nội dung sau:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sản phẩm giao nộp gồm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2) Bên A đã:

            - Cử người theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung ghi trong điều 1 của Hợp đồng.

- Tạo mọi điều kiện để bên B hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Khối lượng công tác chuyên môn do bên B thực hiện có giá trị : . . . . . . .  . . . đ

+ Số tiền bên B đã tạm ứng là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

+ Số tiền bên A phải thanh toán cho bên B là : . . . . . . . . . . . . . đồng.

 

            Hội đồng nhất trí nghiệm thu các nội dung và sản phẩm bàn giao của bên B. Trong quá trình hội thảo bên B cần tiếp tục hoàn chỉnh theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng.

Hai bên có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thanh toán kinh phí và thanh lý hợp đồng theo đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Biên bản được lập thành 04 bản , mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

 

 

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Xác nhận của

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HIỆU TRƯỞNG

 

3. Mẫu hợp đồng thuê khoán 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ......

-------------------------------

Số:       /HĐ-TKCM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày     tháng      năm 200

 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

 

- Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 28 tháng 9 năm 1989 và Nghị định 17/HĐBT ngày 16 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế;

- Căn cứ quy định tạm thời số 647/QĐ-NCKH ngày 27 tháng 5 năm 1989 của Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ký hợp đồng Khoa học và Kỹ thuật;

- Căn cứ vào nhiệm vụ NCKH năm 200   đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt;

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của chủ trì đề tài.

 

CHÚNG TÔI GỒM:

 

BÊN A (bên giao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện: ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

BÊN B (bên nhận) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ:  . . . . . . . . . .

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Hai bên thỏa thuận cùng nhau ký kết hợp đồng thuê khoán chuyên môn với các điều khoản sau:

 

Điều 1. Nội dung công việc của bên A giao cho bên B:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2. Giá trị  kinh tế hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Điều 3. Thời gian hoàn thành hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

-  Ngày bắt đầu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-  Ngày kết thúc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Điều 4. Thể thức thanh toán hợp đồng :

- Giai đoạn I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Giai đoạn II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Giai đoạn II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Điều 5. Trách nhiệm của mỗi bên:

Bên A:

- Chuyển kinh phí cho bên B theo điều 4

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của bên B

- Nghiệm thu sản phẩm.

Bên B:

- Thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn các nội dung ghi trong điều 1

- Nộp cho bên A  01 bộ sản phẩm gốc.

 

Điều 6. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng như các điều khoản đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu cần thiết có thể thỏa thuận sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng, nhưng phải được cả hai bên đồng ý. Bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ hợp đồng kinh tế.

 

Hợp đồng này được làm thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

           Trường Đại học Mỏ - Địa chất

                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

4. Mẫu biên bản nhận thu và thanh lý hợp đồng 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC .......

-------------------------------

Số:       /TLHĐ-TKCM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày     tháng      năm 200

 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

- Căn cứ vào Hợp đồng số       /HĐ-TKCM ngày      tháng     năm 200

- Căn cứ vào khối lượng và tiến độ hoàn thành nội dung hợp đồng do ông . . . . . . . . .

. . . . . . đại diện tập thể cán bộ chuyên môn tham gia.

 

            Hôm nay, ngày   tháng    năm 200   , hai bên tiến hành nghiệm thu kết quả thanh lý hợp đồng.

 

CHÚNG TÔI GỒM:

 

BÊN A (bên giao khoán):

Đại diện Ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chủ trì đề tài số:  . . . . . . . . . .

               Ông : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

BÊN B (bên nhận khoán):

 Đại diện Ông : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                Ông : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

            Sau khi xem xét chất lượng, khối lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng, hội đồng nghiệm thu đã thống nhất một số nội dung chính sau:

 

1) Bên B đã hoàn thành các nội dung sau:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sản phẩm giao nộp gồm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2) Bên A đã:

            - Cử người theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung ghi trong điều 1 của Hợp đồng.

- Tạo mọi điều kiện để bên B hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Khối lượng công tác chuyên môn do bên B thực hiện có giá trị : . . . . . . . . . . . . đ

+ Số tiền bên B đã tạm ứng là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

+ Số tiền bên A phải thanh toán cho bên B là : . . . . . . . . . . . . . đồng.

 

            Hội đồng nhất trí nghiệm thu các nội dung và sản phẩm bàn giao của bên B. Trong quá trình hội thảo bên B cần tiếp tục hoàn chỉnh theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng.

Hai bên có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thanh toán kinh phí và thanh lý hợp đồng theo đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Biên bản được lập thành 04 bản , mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

            Trường Đại học Mỏ - Địa chất

                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

5. Danh mục các khoản chi 

DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI

 

Theo hợp đồng thuê khoán số:        /HĐ-TKCM  ngày     tháng     năm

 

TT

Diễn giải

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(đ)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

         Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

-------------------------------

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

Họ và tên:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ:             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung thực hiện theo hợp đồng số:          /HĐ-TKCM  ngày     tháng       năm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số tiền đã nhận:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viết bằng chữ:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đề nghị Ban Giám hiệu và phòng Tài vụ cho thanh toán.

 

         Hà Nội, ngày       tháng      năm 200

 Chủ nhiệm đề tài

      Người giao

    Người nhận

 

  • Lưu ý : Hợp đồng này có 02 mẫu :

-         Mẫu 1: ký giữa Nhà trường (bên A) và Chủ trì đề tài (bên B)

-         Mẫu 2 : ký giữa Chủ trì đề tài (bên A) và Người thực hiện (bên B), nhà trường sẽ xác nhận.