1. Thời hạn thanh lý hợp đồng nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công thương sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 23/2018/TT-BCT về thanh lý hợp đồng nhiệm vụ bảo vệ môi trường, việc này được thực hiện dựa trên Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn thanh lý hợp đồng đã ký kết với đơn vị chủ trì là 10 ngày, tính từ ngày tiếp nhận đầy đủ sản phẩm sau khi đã được điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
Quá trình thanh lý hợp đồng được thực hiện theo quy trình rõ ràng. Đầu tiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị thực hiện nghiệm thu trình bày kết quả trong Biên bản nghiệm thu. Sau đó, đơn vị chủ trì có thời hạn 10 ngày để thanh lý hợp đồng, tính từ ngày nhận được sản phẩm đã được điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.
Biên bản thanh lý hợp đồng, được đề cập tại mẫu B6a-BBTLHĐ-BCT, sẽ ghi chép đầy đủ thông tin về quá trình thanh lý, bao gồm các chỉnh sửa được thực hiện và các quyết định liên quan. Điều này giúp tạo nên sự minh bạch và công bằng trong quá trình thanh lý hợp đồng nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
Quy định rõ ràng về thời hạn thanh lý và các bước thực hiện giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình này, đồng thời góp phần tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công thương.
 

2. Quyết toán kinh phí khi nào khi nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công thương sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường thực hiện nhiều năm?

Dựa trên khoản 3 của Điều 12 Thông tư 23/2018/TT-BCT, quy định về quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường là một quy trình cụ thể và có trách nhiệm chặt chẽ. Theo đó:
Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và là đơn vị dự toán trực thuộc Bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp đảm nhận trách nhiệm kiểm tra quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường. Quá trình này đòi hỏi sự chặt chẽ và minh bạch trong việc đối chiếu và xác nhận các chi tiêu đã được thực hiện theo đúng quy định và mục tiêu của nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
Còn đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ không thuộc đơn vị dự toán trực thuộc Bộ, tài khoản của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ là nguồn kinh phí. Cục này chủ trì kiểm tra quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường, và sau đó, tổng hợp vào Báo cáo quyết toán của Cục để trình Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời, đơn vị thực hiện bảng kê quyết toán chứng từ thanh toán theo mẫu B6b-BKQTCT-BCT để đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình này.
Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện nhiều năm cũng đòi hỏi sự liên tục và chặt chẽ trong việc quản lý kinh phí. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ tiến hành nghiệm thu khối lượng từng năm, và trong thời hạn 30 ngày sau khi được Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu, đơn vị chủ trì sẽ lập báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng trong năm và Báo cáo tổng hợp toàn bộ kinh phí nhiệm vụ đã thực hiện. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình quyết toán kinh phí, đồng thời tăng cường quản lý và hiệu suất của các nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
Theo quy định của ngành Công thương về nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường thực hiện nhiều năm, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện nghiệm thu khối lượng từng năm. Quá trình này đặt ra yêu cầu cao về sự đảm bảo chất lượng và hiệu suất của các hoạt động bảo vệ môi trường.
Sau khi Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu hoàn tất đánh giá, đơn vị chủ trì được giao trách nhiệm trong thời hạn 30 ngày từ ngày được nghiệm thu. Trong khoảng thời gian này, đơn vị chủ trì cần có sự tổ chức và hiệu quả trong việc lập báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng trong năm vừa qua.
Báo cáo này không chỉ tập trung vào việc tổng hợp số liệu về chi phí mà còn phải minh bạch về mục tiêu và kết quả của các khoản chi phí đó, đồng thời điều chỉnh nếu có bất kỳ sự chênh lệch nào so với kế hoạch ban đầu. Bằng cách này, báo cáo quyết toán kinh phí trở thành công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả và tính minh bạch của các nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
Báo cáo tổng hợp toàn bộ kinh phí nhiệm vụ đã thực hiện cung cấp cái nhìn toàn diện về sự phân bổ nguồn lực và tiến độ thực hiện. Thông qua việc này, cơ quan quản lý có cơ sở để đánh giá, điều chỉnh chiến lược, và đề xuất các cải tiến cho những kế hoạch và dự án bảo vệ môi trường trong tương lai.
 

3. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp khi quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công thương

Dựa trên quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 23/2018/TT-BCT, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công thương sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Cụ thể, đơn vị này có các nhiệm vụ sau:
- Thống nhất quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đơn vị chủ trì quan trọng, đảm nhận trách nhiệm hàng đầu trong việc thống nhất quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đồng thời quản lý kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường, mà Bộ Công Thương đang giữ trách nhiệm quản lý.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của Cục là thảo luận, đề xuất và thực hiện các biện pháp chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp. Chủ trì quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường đặt ra một trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi sự tập trung và chuyên nghiệp trong việc phân bổ nguồn lực để đảm bảo hiệu quả và tiến triển bền vững.
Đồng thời, việc thống nhất quản lý giúp tạo ra một hệ thống hoạt động đồng bộ và minh bạch, nơi mà các nhiệm vụ bảo vệ môi trường được triển khai một cách hiệu quả. Cục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và hợp tác với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân thủ theo quy định và mục tiêu của Bộ Công Thương.
Bằng cách này, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp không chỉ là người chủ trì quản lý nguồn kinh phí mà còn là người định hình và thúc đẩy chiến lược tổng thể về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành công thương.
- Hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra: Đơn vị này chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, và kiểm tra việc thực hiện Thông tư, bảo đảm rằng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường đều tuân thủ đúng quy định. Hơn nữa, định kỳ hàng năm, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cần báo cáo tới Lãnh đạo Bộ về tiến độ và kết quả của các hoạt động trong lĩnh vực này.
- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu: Cục chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương. Điều này không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần, mà còn là một phần quan trọng của quá trình quản lý thông tin và tạo điều kiện cho sự minh bạch và sẵn sàng thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước hết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đòi hỏi sự tổ chức và quản lý thông tin một cách có hệ thống và chính xác. Các thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường được lưu trữ một cách an toàn và dễ truy cập, giúp người quản lý và đánh giá tiến triển của các dự án và hoạt động.

Đặc biệt, việc tổ chức phổ biến và áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ cơ sở dữ liệu là quan trọng để tạo sự minh bạch. Thông qua việc chia sẻ thông tin này, cả người dân và cộng đồng quốc tế có thể nắm bắt được tiến độ và kết quả của các dự án và chương trình bảo vệ môi trường. Điều này tạo ra một môi trường minh bạch, trong đó mọi bên liên quan có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo vệ môi trường được triển khai.

Với những công việc này, Cục không chỉ là người quản lý thông tin mà còn là người đảm bảo rằng mọi liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường đều được thực hiện một cách hiệu quả và minh bạch, đồng thời nâng cao ý thức và tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường

Những trách nhiệm này chắc chắn đảm bảo sự hiệu quả và tính minh bạch trong quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công thương, góp phần tăng cường hiệu suất của các hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp.
 

Xem thêm bài viết: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp bảo vệ môi trường nước ở Châu Âu.

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp pháp luật