1. Công văn thanh lý hợp đồng là gì?

Khi có nhu cầu hợp tác, các bên sẽ cùng nhau ký kết Hợp đồng và đưa ra những quan điểm thỏa thuận. Nhưng khi thỏa thuận không thành dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn, để chấm dứt hợp đồng, thông thường một Công văn đề nghị thanh lý hợp đồng sẽ được một bên soạn và gửi cho bên còn lại.

Công văn thanh lý hợp đồng là văn bản được đơn vị, tập thể, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận việc đề nghị thanh lý hợp đồng giữa một số chủ thể nhất định trong những trường hợp mong muốn chấm dứt thực hiện hợp đồng.

 

2. Mẫu công văn thanh lý hợp đồng mới nhất 

>>> Tải ngay: Mẫu công văn thanh lý hợp đồng mới nhất.

CÔNG TY………

PHÒNG/BAN…..

———  

Số:……/CV-…..

                 Về việc thanh lý hợp đồng                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm ……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Công ty TNHH LTK

(Địa chỉ: Quế Võ - Bắc Ninh)

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể thực hiện thanh lý hợp đồng là chủ thể nào)

Ngày 10  tháng 11 năm 2022, Công ty chúng tôi có ký kết với Ông/Bà Hợp đồng dân sự số 07 về việc thi công xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Tuy nhiên, vì những lý do sau: Do công ty TNHH LTK trễ thực hiện công trình làm ảnh hưởng tới tiến độ công trình.

Công ty chúng tôi quyết định tổ chức thanh lý Hợp đồng số 07 với Quý công ty.

Theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng dân sự số 07, Quý công ty có nghĩa vụ giao những hàng hóa sau:

STT Tên sản phẩm Chất lượng Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú
1            
2            
3            
...            

Cho Công ty chúng tôi muộn nhất là vào ngày 01 tháng 02 năm 2023

Nhưng, tới ngày 01/02/2023 Công ty chúng tôi không nhận được đúng số hàng trên. Ngay sau khi xác nhận việc này, Công ty chúng tôi đã liên lạc với Quý công ty để tìm biện pháp giải quyết.

Tuy nhiên, Quý công ty lại không có thiện chí trong việc khắc phục sai sót trên.

Ngày 03/4/2023, do thiệt hại xảy ra với Công ty chúng tôi đã chiếm 70% giá trị hợp đồng, Công ty chúng tôi quyết định thanh lý Hợp đồng số 07 với Quý công ty)

Thiệt hại xảy ra bởi hành vi vi phạm của Quý công ty được xác định gồm: thiệt hại về tài sản, vật liệu xây dựng của công ty

Và chúng tôi đề nghị giải quyết như sau: Thanh toán đủ số tiền trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo để Quý công ty được biết và xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/… 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-  Hướng dẫn soạn Công văn thanh lý hợp đồng:Khi có nhu cầu hợp tác, các bên sẽ cùng nhau ký kết Hợp đồng và đưa ra những quan điểm thỏa thuận. Nhưng khi thỏa thuận không thành dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn, để chấm dứt hợp đồng, thông thường một Công văn đề nghị thanh lý hợp đồng sẽ được một bên soạn và gửi cho bên còn lại.

- Lưu ý khi soạn Công văn thanh lý hợp đồng:

+ Cần căn cứ vào các Thỏa thuận tại Hợp đồng đã ký kết trước đó

+ Đưa ra lý do dẫn đến việc đề nghị thanh lý Hợp đồng

+ Các trách nhiệm vi phạm, bồi thường đặt ra với bên còn lại

+ Thời điểm chấm dứt Hợp đồng

+ Các quy định sẽ áp dụng, các yêu cầu cần bên còn lại thực hiện khi chấm dứt Hợp đồng

+ Kèm theo những giấy tờ, văn bản có liên quan.

 

3. Điều kiện để thanh lý hợp đồng

Hiện nay không có văn bản nào quy định về điều kiện để được tiến hành thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, về nguyên tắc Bộ luật dân sự luôn tôn trọng nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận miễn là không trái quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 3, Bộ luật dân sự 2015 như sau:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự”

Ngoài ra, căn cứ vào định nghĩa có thể thấy việc thanh lý hợp đồng chỉ được đặt ra khi hợp đồng được thực hiện xong hoặc các bên đã thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng. Cụ thể theo quy định tại điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

- Hợp đồng đã được hoàn thành

- Theo thỏa thuận của các bên

- Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện

- Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện

- Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn

- Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật dân sự 2015.

- Trường hợp khác do luật quy định.

Thông thường trên thực kế thì các bên thực hiện việc thanh lý hợp đồng khi hai bên cùng đạt được mục đích của hợp đồng, hoặc hợp đồng chấm dứt trên sự thỏa thuận của các bên để ghi nhận việc 2 bên chấm dứt quyền và nghĩa vụ thông qua hợp đồng đã ký kết với nhau.

Thông qua thanh lý hợp đồng kinh tế, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. Đồng thời, các bên cũng sẽ xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. Kể từ thời gian các bên đã ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng kinh tế đó coi như đã được chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn có hiệu lực pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình

Về bản chất, mục đích của việc thanh lý hợp đồng kinh tế là giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì. Khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực. Như vậy, mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện.

 

4. Giá trị pháp lý của công văn đề nghị thanh lý hợp đồng

Công văn đề nghị thanh lý hợp đồng có những giá trị pháp lý như sau:

- Đề nghị thanh lý hợp đồng giúp các bên tiến hành đàm phán chấm dứt hợp đồng

- Mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng là thông báo để cho một bên trong giao dịch hợp đồng biết về ý định chấm dứt hợp đồng của bên kia.

- Hậu quả của việc làm đơn đề nghị thanh lý hợp đồng là sẽ dẫn đến hai bên thỏa thuận, thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng, tránh việc kéo dài hợp đồng sẽ dẫn đến những rủi ro không cần thiết.

Sau khi soạn thảo thông báo đề nghị thanh lý hợp đồng, hai bên giao kết tiến hành đàm phán, thỏa thuận có nên chấm dứt hợp đồng hay không.Trường hợp hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng sẽ tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng và tiến hành các thủ tục cần thiết để chấm dứt hợp đồng.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu công văn thanh lý hợp đồng mới nhất mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo.

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Xem thêm: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!