Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------- 

SỐ   /TĐG – CT

(kí hiệu DN, tổ chức định giá)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày ....tháng.....năm........

 

CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

 

Kính gửi: ...............................................................

Theo đề nghị của ông/bà/ doanh nghiệp … tại văn bản số.... ngày.... về việc thẩm định giá .....

1. Mục đích thẩm định giá:

Xác định giá tài sản phục vụ mục đích....

2. Thời điểm thẩm định giá:

Tại thời điểm thẩm định giá  (ngày … tháng .... năm....)

3. Cơ sở thẩm định giá (nêu rõ những căn cứ chủ yếu để thẩm định giá)

- Căn cứ hồ sơ, giấy tờ pháp lý do ông/bà/ doanh nghiệp... cung cấp (kèm theo công văn đề nghị số....).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  ngày... tháng... năm ... của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ..... cấp cho.......

- Giấy phép xây dựng số ... ngày ....(nếu có)

- Bản vẽ hoàn công.... (nếu có)

- Hồ sơ quyết toán công trình......(nếu có)

- Những căn cứ pháp lý khác

4. Thực trạng đất, nhà, ...

4.1 Đất:

 Vị trí: mô tả cụ thể vị trí địa giới hành chính, vị trí địa lý, hướng...

- Diện tích: tổng diện tích, diện tích từng phần, kích thước các chiều.

- Tình trạng pháp lý.

4.2 Nhà:

- Mô tả chung: loại nhà, cấp nhà, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, số tầng, số phòng.

- Kết cấu: kết cấu tổng thể toàn bộ nhà và từng bộ phận (móng, tường, mái...)

- Thực trạng: mô tả chi tiết từng bộ phận cấu thành ngôi nhà (nền, tường, mái, cửa, công trình phụ, ban công...): loại vật liệu, thiết bị được sử dụng, tình trạng thực tế từng bộ phận.

4.3 Tài sản:

- Các thống số kỹ thuật, thực trạng của tài sản.

- Tính pháp lý của tài sản.

5. Phương pháp thẩm định giá:

Sử dụng phương pháp......

6. Kết quả thẩm định giá:

Trên cơ sở các tài liệu do ông/bà/ công ty.... cung cấp, qua khảo sát thực tế tại hiện trường; với phương pháp thẩm định giá..... được áp dụng trong tính toán, doanh nghiệp thẩm định giá (ghi rõ tên doanh nghiệp) thông báo kết quả thẩm định giá tài sản..... tại thời điểm ..... như sau:

Giá đất:

Giá nhà:

Tổng giá trị đất và nhà:

Làm tròn

(viết bằng chữ: ...... đồng)

Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá trả lời để ông/ bà/ quý đơn vị có cơ sở..... theo quy định của pháp luật hiện hành.

    Thẩm định viên về giá                                                    Giám đốc

            (Ký tên)                                                              (Ký tên, đóng dấu)