Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20... trước sự chứng kiến của hai người làm chứng có tên dưới đây:

Người làm chứng thứ nhất:  …, sinh năm 19…, CMND số 0… do Công an Hà Nội cấp ngày , hộ khẩu thường trú tại: …, phố , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Người làm chứng thứ hai:  …, sinh năm 19…, CMND số 0… do Công an Hà Nội cấp ngày , hộ khẩu thường trú tại: …, phố , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Tôi là:         Trịnh Thị MT                     Sinh năm: 19….

CMND số:  ………………

Ngày cấp:    …../…20…                      Nơi cấp: Công an thành phố ………

Hộ khẩu thường trú tại: Số …., Dãy ……., Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Hiện tuổi tôi đã cao nhưng sức khoẻ vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn. Tuy nhiên, ở vào tuổi của tôi, chỉ có thể biết được “bệnh”, chứ không thể biết được “mệnh” của mình. Vì vậy, tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi tôi qua đời, căn dặn đôi điều để các con, cháu tôi thực hiện.

Tôi và chồng tôi là ông VD, sinh năm 19…. (đã mất năm 19…..), sinh được 03 người con là VTG, VD và VDA. Người con trai VDA đã kết hôn với chị VTNH và có hai con là VHN và VHC. Kể từ thời điểm chồng tôi mất, gia đình chúng tôi vẫn chưa thực hiện việc chia di sản thừa kế đối với phần di sản mà chồng tôi để lại.

Vào ngày …/…/19…, chồng tôi đại diện các thành viên trong gia đình gồm: TTMT, VTG, VD, VTNH, VHN, VHC, VD có giao kết hợp đồng thuê nhà ở với Công ty kinh doanh nhà số I. Đối tượng của hợp đồng thuê nhà ở là Nhà số …., Dãy ….., Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, với diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng là ….. m2, diện tích sử dụng ngoài hợp đồng thuê là ….. m2. Thời hạn cho thuê từ …./…/19…. đến ngày …./…./19….. Hợp đồng thuê nhà ở này được gia hạn ba lần vào các năm 1996, 1999 và 2002. Kể từ sau lần gia hạn hợp đồng gần đây nhất, hợp đồng thuê nhà ở này có thời hạn đến ngày 31/12/2004.

Vào ngày 19/12/2007, căn cứ Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính Phủ về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê, tôi đã gửi đơn đề nghị HĐND thành phố Hà Nội và Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội bán cho chúng tôi căn nhà trên và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành. Tuy nhiên hiện nay gia đình chúng tôi vẫn chưa có được quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà đất này.

Nếu mai này tôi qua đời, tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản của tôi cho cháu nội tôi là anh VHN (Sinh ngày …/…/19… – CMND số: ….., do Công an thành phố …. cấp ngày …../…/20… - Hộ khẩu thường trú: Số …., Dãy ….. Trường Nghiệp Vụ, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Khối tài sản này bao gồm:

+ Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, hưởng quyền bồi thường khi nhà nước thu hồi, quyền thế chấp và các quyền khác theo quy định của pháp luật của bên thuê đối với căn nhà số …., Dãy ….. Trường Nghiệp Vụ, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội theo hợp đồng thuê nhà ở đã được xác lập với Công ty kinh doanh nhà số I vào ngày 14/12/1994.

+ Quyền thừa kế của tôi đối với di sản mà chồng tôi là ông VD để lại, trong đó có bao gồm quyền tài sản mà tôi được nhận của chồng tôi từ hợp đồng thuê nhà ở đã được xác lập với Công ty kinh doanh nhà số I vào ngày 14/12/1994.

Di chúc này có hiệu lực về phân chia thừa kế tài sản của tôi sau khi tôi đã qua đời, tôi mong các con và cháu thực hiện đúng ý nguyện của tôi.

Bản di chúc này do tôi lập và có sự chứng kiến của hai người làm chứng là …. và ...

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(ký tên)

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI  LÀM CHỨNG

 

NGƯỜI  LÀM CHỨNG THỨ  NHẤT:


 

NGƯỜI  LÀM CHỨNG THỨ HAI: