Việc lập di chúc bằng hình thức viết tay luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy mẫu di chúc viết tay mới nhất được thể hiện như thế nào? Cách viết ra sao? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

 

1. Di chúc được hiểu như thế nào?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015). Căn cứ theo Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2015 di chúc có thể được thể hiện dưới hai dạng là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Pháp luật ghi nhận di chúc phải được lập thành văn bản, trong trường hợp không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Trường hợp một người đang bị cái chết đe dọa về tính mạng và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

 

2. Nội dung của di chúc bao gồm những gì?

Mẫu di chúc viết tay không cần công chứng gồm một số nội dung cụ thể như:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản
  • Di sản để lại và nơi có di sản (ghi cụ thể thông tin di sản, chẳng hạn: nếu là đất đai cần ghi rõ thông tin như diện tích, vị trí, thông tin pháp lý, ...)
  • Các nội dung khác, tùy vào yêu cầu của người để lại di sản.

 

3. Di chúc viết tay có được công nhận hay không?

Để một bản di chúc được xem là hợp pháp thì ngoài nội dung thì cần tuân thủ chặt chẽ về hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Đối với di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng: phải có ít nhất 02 người làm chứng trừ những người thuộc trường hợp sau: người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc, người có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc, người chưa đủ 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Bên cạnh đó, người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015: Người lập di chúc phải từ đủ 15 tuổi trở leenm trường hợp người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc (khoản 2 Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015), người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm diều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật

Xét về hình thức, di chúc viết tay thỏa mãn diều kiện là di chúc được tạo lập bằng văn bản (có thể công chứng hoặc không), đây là một trong hai hình thức cơ bản của di chúc. Tuy nhiên, muốn di chúc viết tay được công nhận là hợp pháp phải đáp ứng được các điều kiện đã nêu trên.

Như vậy, có thể khẳng định pháp luật hiện hành vẫn công nhận di chúc viết tay là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện chung của di chúc nêu trên.

>> Tham khảo: Lập di chúc nhưng không cho phép bán di sản có được không?

 

4. Mẫu di chúc viết tay

Trường hợp giả định: Ngày 12 tháng 02 năm 2024, tại địa chỉ  số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O, ông Nguyễn Văn A sinh năm 1994 lập bảng di chúc viết tay để lại di sản thừa kế cho con trai là Nguyễn Văn sinh năm 2001 toàn bộ tài sản của mình bào gồm, chiếc xe máy mang biển số ac - AA cdef, quyền sử dụng mảnh đất tại địa chỉ số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O với diện tích 300m2 và số tiền mặt trị giá 02 tỷ đồng, bao gồm các giấy tờ chứng minh tài sản kèm theo bao gồm: giáy đăng ký xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

4.1. Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng

>>Tải ngay: Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày 12 tháng 02 năm 2024 (Ngày mười hai tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi ba), tại địa chỉ: Số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng 

Họ và tên tôi là: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1994

Căn cước công dân số: 123xxxxxxxxx, Nơi cấp: Công an thành phố O, cấp ngày 17 tháng 12 năm 2020

Địa chỉ thường trú: Số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1. Chiếc xe máy mang biển số ab - AA cdef

2. Quyền sử dụng mảnh đất tại địa chỉ số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O, diện tích 300m2

 3. Khoản tiền mặt trị giá 02 tỷ đồng

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: Giấy đăng ký sở hữu tài sản là chiếc xe máy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của con, tình cảm của tôi đối với con, tôi lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu trên của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1. Họ và tên ông: Nguyễn Văn B; Sinh năm: 2001

CCCD số: 123456789045 do Công an thành phố O cấp ngày 17/12/2020

Hộ khẩu thường trú: Số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O

Ngoài con có tên và thông tin nhân dân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông Nguyễn Văn A tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG 1

  (Ký và ghi rõ họ tên)

           NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

       

4.2. Mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng

>>Tải ngay: Mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 12 tháng 02 năm 2024 vào lúc 09 giờ 15 phút 55, tại Số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O

Họ và tên tôi là: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1994

CCCD số:123xxxxxxxxx Nơi cấp: Công an thành phố O cấp ngày 17 tháng 12 năm 2020

Địa chỉ thường trú: Số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: 

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1. Chiếc xe máy mang biển số ab - AA cdef

2. Quyền sử dụng mảnh đất tại địa chỉ số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O, diện tích 300m2

3. Khoản tiền mặt trị giá 02 tỷ đồng

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: Giấy đăng ký sở hữu tài sản là chiếc xe máy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên ông (bà): Nguyễn Văn B

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/2001

CCCD số: 123456789045 Nơi cấp: Công an thành phố O cấp ngày: 17 tháng 12 năm 2020

Địa chỉ thường trú: Số 5, đường X, phường Y, quận Z, thành phố O

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của tôi như đã nêu trên, do tôi để lại

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ phải ghi rõ họ và tên của người đó và nội dung của nghĩa vụ)

Di chúc đã được lập xong hồi 13 giờ ngày 12 tháng 02 năm 2024 Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành 02 bản, mỗi bản  02 trang. 

       Hà Nội, Ngày 12 tháng 02 năm 2024

Người lập di chúc

  (Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất  

                                                                                                                                                                            

5. Cách viết di chúc khi lập di chúc viết tay

Khi lập di chúc bằng hình thức viết tay, cần thể hiện được ý chí của người lập di chúc, có thể tự viết hoặc nhờ người khác viết hộ với nội dung như đã nêu trên. Ngoài ra nếu chỉ định người thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ và tên của người đó và nội dung nghĩa vụ cần thực hiện. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc có nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc viết tay.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn pháp luật của Luật Minh Khuê về nội dung mẫu di chúc viết tay và cách viết di chúc khi lập di chúc viết tay. Còn điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật thừa kế qua tổng đài trực tuyến 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email qua địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.