1. Khu dân cư văn hóa được hiểu như thế nào?

Khu dân cư được hiểu là nơi người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, là tên gọi chung của thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố, khu phố và đơn vị dân cư tương đương. (khoản 1 Điều 2 Thông tư 124/2021/TT-BCA)

Có thể hiểu khu dân cư không phải là một cấp hành chính nhưng bào gồm một cộng đồng sống đan xen trong một khu vực địa lý nhất định tùy theo cách bố trí, sắp xếp của mỗi địa phương. Những người cùng sống trong khu dân cư có quan hệ gắn bó với nhau trong lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa tinh thần, giao tiếp xã hội và ứng xử trong cộng đồng. Những người dân trong khu dân cư sẽ chịu tác động chi phối của phong tục, quy định riêng của nơi cư trú ngoài chịu sự tác động của các chính sách pháp luật chung của nhà nước.

Để được xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể: (Điều 12 Nghị định 122/2018/NĐ-CP)

- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

+ Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định

+ Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

+ Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung

+ Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát

+ Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện

+ Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế

- Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú:

+ Có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư

+ Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên

+ Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải

+ Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương

+ Các di tích lịch sử - văn hóa, danh làm thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ

- Môi trường cảnh quan sạch đẹp:

+ Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo bệ môi trường

+ Có hệ thống cấp, thoát nước

+ Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp với quy hoạch của địa phương

+ Các điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ

+ Có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt

+ Có điểm thu gom rác thải

+ Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường

+ Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh

- Chấp hành tốt chủ trương, chinh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

+ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách dân số

+ Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả

+ Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ

+ Có hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật

+ Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

+ Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng:

+ Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Cuộc vận động vì người nghèo và các cuộc vận động khác

+ Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

 

2. Mẫu đơn đăng ký khi dân cư văn hóa được hiểu là gì 

Đơn đăng ký khu dân cư văn hóa được hiểu là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định có trao tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hay không.

Mẫu đơn đăng ký khu dân cư văn hóa: >> Tải về

Huyện, (Thị xã, Thành phố) A

Xã, (Phường, thị trấn) B

Thôn, (Làng, bản, tổ dân phố) C

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

A, ngày 01 tháng 4 năm 2023

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐUA XÂY DỰNG DANH HIỆU VĂN HÓA CỦA TỔ DÂN PHỐ SỐ 1 (1)

Năm: 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã B

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thông văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"'

Đơn vị đăng ký: Tổ dân phố số 1

Đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" hàng năm và tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn theo quy định trong năm 2023./.

XÁC NHẬN CỦA UBNH CẤP XÃ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. KHU DÂN CƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi tên của khu dân cư: Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố

 

3. Một số lưu ý khi viết đơn đăng ký khu dân cư văn hóa.

Khi viết đơn đăng ký khu dân cư văn hóa cần lưu ý một số điều cụ thể:

- Phần kính gửi cần ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định việc trao tặng danh hiệu Khu Dân cư Văn hóa

- Cung cấp đầy đủ thông tin về đơn vị đăng ký tham gia thi đua và các trích dẫn luật còn hiệu lực

- Ở phần cuối của đơn phải có chữ ký của người đại diện khu dân cư và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ dựa trên bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đáng giá của khu dân cư để tổng hợp danh sách khu dân cư đủ điều kiện bình xét.

 

4. Tặng giấy khen khu dân cư văn hóa

Việc tặng giấy khen danh hiệu khu dân cư văn hóa cho các khu dân cư được thực hiện theo trình tự cụ thể:

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách khu dân cư văn hóa đủ điều kiện xét tặng giấy khen

- Bước 2: Triệu tập các cá nhân họp bình xét. Những người được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập cuộc họp bình xét gồm: 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, địa diện các đoàn thể cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

+ Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét

- Bước 3: Tổ chức một cuộc họp để bình xét về nộp dung:

+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự

+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc bỏ phiếu biểu quyết

+ Kết quả: Các khu dân cư được đề nghị tặng giấy khen khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng khu dân cư dược đề nghị tặng giấy khen khu dân cư văn hóa vượt quá 15% tổng số khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp

- Bước 4: Trình kết quả. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định pháp luật trình Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Bước 5: Họp hội đồng thi đua, khen thưởng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng

- Bước 6: Nhận kết quả. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng giấy khen khu dân cư văn hóa.

Trên đây là toàn bộ nội dưng tư vấn về chủ đề mẫu đơn đăng ký khu dân cư văn hóa mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu đơn xin đi làm lại, đơn xin trở lại công tác mới nhất 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.