Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ TÙY THÂN

Kính gửi:  Công an ……….....................................................................………………
Tên tôi là: ...............................................................................................................
Sinhngày…………………………………………….........................……………..………….
Địa chỉ thường trú:  .................................................................................................
Số điện thoại (để liên hệ): .........................................................................................
Tôi xin trình báo về việc mất Giấy tờ tùy thân là:.........................................................
Cấp ngày …/ …/ … … cơ quan cấp ...................................   như sau: ......................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Làm tại ................., ngày … tháng … năm … …

 Người khai (ký, ghi rõ họ tên)