GIẤY CHỨNG NHẬN

Bồi dưỡng chuyên môn thể dục, thể thao

Kích thước: 130 mm x 190mm

Mặt ngoài:

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ____________

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
THỂ DỤC, THỂ THAO

Môn:.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt trong:

 

 

ảnh

 

3x4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH........................

 

Chứng nhận ông (bà): ................................................................................... ... ...........

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................ ..... ..........

Chứng minh nhân dân số: .............ngày cấp: ..................nơi cấp: ................ ..... ........

Đơn vị công tác (hoặc nới đăng ký thường trú):.......................................... ........... ....

Đã hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên môn thể dục, thể thao môn:...............................

Tổ chức tại:.............................................., từ ngày.............…. đến ngày......................

 

 

……, ngày…tháng…năm 20…

(Giám đốc Sở ký, ghi rõ họ,  tên, đóng dấu)

 

 

 

Số: ......./GCN