PHỤ LỤC XV

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

 1. Thông tin về khách hàng
 1. Họ và tên:...............
 2. Ngày........tháng....năm sinh                Giới tính:.......
 3. Quốc tịch:.....
 4. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu.......... ngày cấp........ nơi cấp........
 5. Nơi làm việc....
 6. Địa chỉ liên lạc....
 7. Điện thoại liên lạc...............
 8. Số tài khoản ngân hàng..............nơi mở tài khoản......
 9. Giấy tờ kèm theo (liệt kê chi tiết)
 1. Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán
 1. Loại chứng khoán giao dịch
 2. Phương thức giao dịch
 3. Phương thức thông báo kết quả giao dịch
 4. Phương thức nhận sao kê hàng tháng
 5. Phương thức khấu trừ thuế thu nhập
 1. Thông tin về chứng khoán và kiến thức đầu tư chứng khoán của khách hàng
 1. Mục tiêu đầu tư
 2. Mức độ chấp nhận rủi ro
 3. Kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư
 4. Tài khoản tại công ty chứng khoán khác (số tài khoản giao dịch, nơi mở tài khoản)
 5. Tên công ty đại chúng mà khách hàng nắm giữ chức danh quản lý
 6. Tên công ty đại chúng mà khách hàng là cổ đông lớn
 1. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan
 1. Họ và tên:.....
 2. Ngày........tháng....năm sinh                Giới tính:.......
 3. Quốc tịch:.....
 4. Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu.......... ngày cấp........ nơi cấp........
 5. Mối quan hệ với khách hàng:..........
 6. Điện thoại liên lạc...............
 1. Thông tin về người ủy quyền giao dịch (nếu có):
 1. Họ và tên:.....
 2. Ngày........tháng....năm sinh                Giới tính:.......
 3. Quốc tịch:.....
 4. Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu.......... ngày cấp........ nơi cấp........
 5. Mối quan hệ với khách hàng:..........
 6. Điện thoại liên lạc...............
 7. Giấy tờ kèm theo (liệt kê chi tiết)
 1. Thông tin về người tư vấn mở tài khoản và giao dịch chứng khoán:
 1. Họ và tên:.....
 2. Số chứng chỉ hành nghề......loại.....
 3. Quan hệ giữa người tư vấn và khách hàng.