CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………………..

Số: …… /……………………………            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày…… tháng… năm ……

GIẤY XÁC NHẬN
về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: ......................................................................

Số điện thoại (nếu có): ................................................................

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:......................................

- Họ tên: .......................................................... Nam/Nữ .......................................................

- Số sổ BHXH: .......................................................................................................................

- Nghề nghiệp: ........................................ Đơn vị (hoặc nơi làm việc): .................................

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà:…...........................……tính đến ngày........tháng …… năm …… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là ……ngày./. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Người bị cách ly y tế do bị nhiễm Covid-19 được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như thế nào?

 

 

>> Xem thêm:  Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ việc do ốm đau