Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng Gọi: 1900.6162

----------------------------------------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***-------

 

HỢP ĐỒNG CHO HAI VỢ CHỒNG VAY TIỀN

 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ……………………………………………..

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông/Bà  …………………………….………… Giới tính:………………………………

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………...……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………...…………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Bên B: Ông………………………………….………… Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………...……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………...…………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Vợ là Bà  …………………………….………… Giới tính: Nữ

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

1. Ông/Bà……………………..………..đồng ý cho Ông:…………………….……và vợ là Bà………….……….……vay số tiền là: …………………….……VNĐ  (bằng chữ:………….… …………………………………….);

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

2. Mục đích vay tiền là:……………………………………………………………………………;

3. Tài sản thế chấp là:……………………………………………………………………………...;

4. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………;

5. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt

6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay.

7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;

8. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộ

9. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Tôi tên là:……………………………CMTND số:…………..…………Cấp ngày: …./…../…… Tại:…………….……………Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại