>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

1. Hợp đồng cho mượn nhà (bản tiếng việt)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---------------

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 20....., tại địa điểm: ............, ....... Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO MƯỢN NHÀ: .....................................................................

Đại diện bởi: Ông/ Bà ...........

Chức vụ: ...............................

Địa chỉ: .................................

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A.

BÊN MƯỢN NHÀ: .................................................................................

Đại diện bởi: Ông/Bà ........

Chức vụ: .............................

Địa chỉ: ...............................

Trong văn bản này gọi tắt là bên B.

Hai bên thống nhất thoả thuận giao kết việc cho mượn nhà với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A là chủ sử dụng hợp pháp (theo hợp đồng thuê số xxx/2019/VIT – KEIA) giữa Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp và Thương mại (VIT Co., Ltd) và Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc đồng ý cho bên B mượn và bên B đồng ý mượn của bên A căn phòng: số ….Tầng ... Toà nhà VIT, .... Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Có đặc điểm như sau:

Tổng diện tích sử dụng chính là: …. m2

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH, THỜI HẠN MƯỢN NHÀ

Mục đích mượn: Bên B sử dụng căn phòng nói trên để làm trụ sở văn phòng đại diện;

Thời gian mượn: .… năm từ ngày// 20.. đến ngày//20...

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1 Đảm bảo quyền sử dụng căn nhà nói trên cho Bên B trong toàn bộ thời hạn đã cho mượn một cách ổn định;

3.2 Đòi lại nhà sau khi đã hết thời hạn cho mượn;

3.3 Giúp đỡ, tạo điều kiện cho Bên B sử dụng nhà và các công trình điện, nước, các công trình khác có liên quan;

3.4 Đứng ra bảo vệ bên B khi có hành vi của bên thứ 3 cản trở bên B sử dụng nhà;

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1 Sử dụng diện tích nhà được mượn theo đúng những cam kết nêu trên về diện tích, thời hạn và mục đích;

4.2 Thanh toán đầy đủ các chi phí điện nước và các chi phí khác do Nhà nước quy định đối với diện tích nhà đang mượn;

4.3 Không được cho bên thứ 3 sử dụng nhà mà không có sự đồng ý của Bên A;

4.4 Trả lại nhà khi hết hạn hợp đồng.

ĐIỀU 5. NHỮNG CAM KẾT CHUNG

5.1 Hợp đồng sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:

a. Thời hạn mượn nhà theo điều 2 đã hết mà hai Bên không có thỏa thuận gì khác;

b. Bên B vi phạm thoả thuận đã cam kết, bị bên A nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường vật chất cho Bên B;

5.2 Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong Hợp đồng với tinh thần hợp tác và thiện chí. Trong trường hợp có tranh chấp, Hai Bên trực tiếp gặp gỡ thương lượng giải quyết. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng gồm 02 trang không tách rời về mặt nội dung đã thoả thuận.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở văn phòng công ty

 

2. Hợp đồng cho mượn nhà (bản tiếng anh)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---------------

AGREEMENT ON AUTHORIZING USING LOCATION

Today, September…20..., at: ......., 519 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi.

We include:

DELEGATOR: ........................................................................................

Represented by: Mr……….

Position:...............................

Address:...............................

Hereinafter refer to as Party A

DELEGATE: .............................................................................................

Represented by : Mr...........

Position:..............................

Address:..............................

Hereinafter refer to as Party B

Both Parties unanimously sign the agreement for lend office with the content as follows:

ARTICLE1. AGREEMENT'S CONTENT

Party A is the legal user of this location (according to the Lease Contract No. xxx/2019/VIT – KEIA) between VIT Co., Ltd and Korea – Vietnam Environmental Industry Association who authorizes Party B to use the location: No…...., 519 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi with the following characteristics: (please to describe this location)

Total of area: …. m2 (the using location)

ARTICLE 2. PURPOSE AND DURATION

Purpose: Party B uses the above location to make their representative office;

Duration: ....months from ././....to././...

ARTICLE 3. PARTY A’S RIGHTS AND OBLIGATION

3.1 To ensure the right to use the above location of Party B during the time of agreement stably;

3.2 To take back the location after the time of agreement ends;

3.3 To help, create good condition for Party B to use the location and electricity, water and other relevant services;

3.4 To protect Party B from the third party’s prevention when using the location.

ARTICLE 4. PARTY B’S POSIBILITY

4.1 To use the location in agreement according to the above mentioned commitment on its area, duration and purpose; 4.2 To pay the fee for electricity, water and other services defined by State’s regulation towards this location;

4.3 Must not let the third party use this location that has no Party A’s permission; 4.4 To return the location when duration ends.

ARTICLE 5. GENERAL COMMITMENTS

5.1 The agreement is terminated in these following cases:

a. The duration ends according to Article 2 without any other agreements of the two parties.

b. If Party B breaches the commitment in the agreement that is warned by Party A more than once, Party A has the right to unilaterally terminate the agreement who do not compensate anything to Party B.

5.2 Both parties commit to implement content of the agreement with their cooperation and goodwill. In case dispute happens, the two parties will meet each other for negotiation. If negotiation is impossible, the two parties will take the dispute to the competent court.

ARTICLE6. AGREEMENT'S VALIDITY

The agreement includes two pages with the agreed content.

The agreement is valid from the date of signing. It is made of two copies which has the same legal effect and each party keeps one copy.

ON BEHALF OF PARTY A

ON BEHALF OF PARTY B

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng mượn nhà cập nhật mới và chi tiết nhất

 

3. Hợp đồng mượn nhà là gì?

Theo quy định tại Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng mượn nhà là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền. Hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được, bên mượn phải trả ại tài sản đó.

Như vậy, hợp đồng mượn nhà khác hoàn toàn với các loại hợp đồng phát sinh lợi ích khác là hợp đồng này không phát sinh lợi ích vật chất giữa các bên với nhau.

 

4. Đối tượng của Hợp đồng cho mượn nhà

Đối với hợp đồng mượn nhà, đối tượng của hợp đồng vẫn giống như các loại hợp đồng về nhà ở khác. Theo đó, đây phải là ngôi nhà chưa được sử dụng vào mục đích: cho thuê, mua bán, tặng cho, thế chấp…

Đặc biệt, theo 118 Luật Nhà ở 2014, cho mượn nhà thuộc một trong các trường hợp không cần có Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, nên có đầy đủ giấy tờ.

Ngoài ra, còn cần phải mô tả thông tin về nhà đất cụ thể trong Hợp đồng như: diện tích, địa chỉ, số tầng, hiện trạng thực tế của căn nhà ….

 

5. Hình thức của Hợp đồng cho mượn nhà

Cũng giống các loại Hợp đồng về nhà ở khác, Hợp đồng cho thuê nhà phải được lập thành văn bản theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014. Cụ thể bắt buộc phải có các thông tin sau đây:

- Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

- Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó

- Thời hạn cho mượn;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Cam kết của các bên;

- Các thỏa thuận khác (nếu có)

- Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

- Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

- Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Ngoài ra, hợp đồng cho mượn theo quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở 2014 thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực trừ trường hợp các bên có nhu cầu. Do đó, không nhất thiết phải công chứng, chứng thực nhưng bắt buộc phải lập thành văn bản.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp nhà ở có giá trị lớn thì nên công chứng, chứng thực để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

 

6. Các bên trong Hợp đồng cho mượn nhà

Bên cho mượn nhà:

Bắt buộc phải là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà cho mượn.

Ngoài ra, có thể là cá nhân, vợ chồng hoặc hộ gia đình. Trong mọi trường hợp đều cần phải ghi đầy đủ các thông tin về nhân thân như:

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh

- Các giấy tờ nhân thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân, cơ quan cấp, ngày được cấp

- Địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, số điện thoại…

Bên mượn nhà:

- Cũng như bên cho mượn, bên mượn nhà có thể là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình hoặc công ty.

Khi bên mượn nhà là công ty thì ghi rõ thông tin của công ty cùng với người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền.

 

7. Các khoảng thời gian trong hợp đồng cho mượn nhà

Trong bất kỳ hợp đồng nào, các khoảng thời gian luôn phải được ưu tiên và ghi rõ ràng, tránh xảy ra sự cố nhầm lẫn. Trong hợp đồng mượn nhà cũng thế. Về các khoảng thời gian thì nên ghi rõ bằng số và bằng chữ, ghi rõ đơn vị thời gian là năm, tháng hay ngày.

Các khoảng thời gian cần lưu ý đó là:

- Thời gian cho mượn: Tùy vào mục đích sử dụng khi mượn nhà mà thời gian cho mượn sẽ khác nhau và do các bên thỏa thuận với nhau. Cần đặc biệt chú ý đến thời gian cho mượn và thời gian chấm dứt việc cho mượn để tránh các tranh chấp có thể xảy ra sau này.

- Thời gian bàn giao nhà cho mượn: Nên quy định thời gian bàn giao nhà và thời gian nhận nhà sau khi hết hợp đồng. Có thể là ngay sau khi ký hợp đồng và ngay sau khi hết hạn hợp đồng.

- Thời gian báo trước khi muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn. Trong hợp đồng cho mượn nên quy định cụ thể thời gian muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn để các bên có thời gian chuẩn bị cho việc bàn giao nhà…

- Khi muốn gia hạn thời gian mượn cũng cần phải báo trước….

 

8. Mục đích cho mượn nhà

Bởi mượn nhà không phát sinh việc thanh toán tiền, do đó, nên ghi rõ mục đích cho mượn nhà. Trong mục này, cần nêu rõ mục đích để tránh trường hợp mượn nhà để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Ngoài ra, nêu rõ mục đích cho mượn nhà có thể ngăn được trường hợp phát sinh tranh chấp khi hết thời hạn cho mượn, khi thực hiện xong mục đích mượn nhà mà không trả lại nhà.
Ví dụ: Mục đích mượn nhà để ở tạm trong thời gian đang xây nhà mới. Vậy khi mục đích xây nhà hoàn thành thì sẽ phải trả lại nhà. Như vậy, mục đích mượn nhà có vai trò quyết định trong việc thực hiện hợp đồng mượn nhà.

>> Tham khảo: Thành lập công ty tại nhà riêng nên ký hợp đồng thuê hay hợp đồng mượn nhà?