1. Điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ phi tư vấn

Theo quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thì điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ phi tư vấn được quy định cụ thể như sau:

- Nhà thầu sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn khi tham gia vào quá trình đấu thầu trong nước hoặc quốc tế, đặc biệt khi đề xuất cung cấp hàng hóa có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên. Điều này khuyến khích sự phát triển của nền kinh tế trong nước, đồng thời đảm bảo sự cân nhắc và công bằng trong việc lựa chọn nhà thầu. Ưu đãi này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước khi tham gia vào thị trường quốc tế. Việc cung cấp hàng hóa có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cao hơn 25% cũng mang ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Hướng dẫn ưu đãi cho đối tượng tham gia đấu thầu quốc tế trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, và xây lắp, bao gồm các điều kiện sau:

+ Đối với nhà thầu trong nước: Nhà thầu trong nước được khuyến khích tham gia đấu thầu quốc tế một cách độc lập hoặc tham gia vào các liên danh chuyên nghiệp. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước để tiếp cận các thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành tư vấn và xây lắp trong nước. Tham gia liên danh với các đối tác trong nước cũng là một lựa chọn hữu ích, đặc biệt khi nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu. Điều này sẽ hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ và kiến thức, cũng như thúc đẩy sự hợp tác và đối tác giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

+ Đối với nhà thầu nước ngoài: Nhà thầu nước ngoài có thể tham gia vào các liên danh chuyên nghiệp với nhà thầu trong nước. Việc liên kết này giúp tận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của các đối tác trong nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thâm nhập và hoạt động trên thị trường đấu thầu quốc tế. Đối tác nước ngoài tham gia vào liên danh với nhà thầu trong nước cần đảm bảo đóng góp từ 25% trở lên vào giá trị công việc của gói thầu. Việc này không chỉ đáp ứng yêu cầu của chính sách ưu đãi mà còn giúp cân nhắc lợi ích và trách nhiệm chia sẻ giữa các bên tham gia đấu thầu.

- Chính sách ưu đãi trong đấu thầu trong nước để cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và xây lắp đã đề ra một loạt điều kiện hưởng ưu đãi cho các đối tượng tham gia, bao gồm:

+ Nhà thầu với mức lao động nữ từ 25% trở lên: Điều này nhấn mạnh sự quan tâm và hỗ trợ đối với người lao động nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường động lực và vai trò của phụ nữ trong ngành công nghiệp này. Việc khuyến khích mức lao động nữ cao hơn trong các doanh nghiệp tư vấn, phi tư vấn và xây lắp góp phần vào sự đa dạng và tăng cường sức mạnh cho ngành này.

+ Nhà thầu với mức lao động thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên: Chính sách này đặc biệt quan tâm đến những đối tượng người thương binh và người khuyết tật, cung cấp cho họ cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh doanh và đấu thầu. Điều này không chỉ thể hiện sự chăm sóc và đồng cảm với những người gặp khó khăn trong xã hội mà còn đảm bảo tính công bằng và sự cơ hội bình đẳng trong việc tham gia đấu thầu.

+ Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là mục tiêu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo việc làm trong đất nước. Chính sách này đặt nặng tâm huyết vào việc giúp các doanh nghiệp nhỏ có thêm cơ hội tham gia đấu thầu, nâng cao khả năng cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành tư vấn, phi tư vấn và xây lắp.

- Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất để so sánh và xếp hạng, chúng ta có hai phương pháp tính ưu đãi như sau:

+ Phương pháp cộng thêm điểm: Trong phương pháp này, các nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi sẽ nhận được một số điểm được cộng thêm vào điểm đánh giá của họ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đối tượng được đánh giá cao hơn, giúp họ cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong quá trình đấu thầu. Phương pháp này khuyến khích sự tham gia của các nhà thầu đáng chú ý và đồng thời đảm bảo sự cân nhắc công bằng với đối tượng được ưu đãi.

+ Phương pháp cộng thêm số tiền: Trái với phương pháp trên, ở phương pháp này, các nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi sẽ cộng thêm một số tiền vào giá dự thầu hoặc giá đánh giá của họ. Điều này có ý nghĩa rằng các nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi sẽ phải đưa ra mức giá cạnh tranh hơn để có thể đối mặt với ưu thế giá cả của nhà thầu được ưu đãi. Phương pháp này khích lệ sự cạnh tranh trong thị trường và đảm bảo sự cân đối giữa các nhà thầu.

2. Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ

Trong trường hợp gói thầu phi tư vấn một giai đoạn hai túi hồ sơ đang được xem xét và có hạn mức phải đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, tuy nhiên, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt không áp dụng đấu thầu qua mạng và hồ sơ mời thầu vẫn chưa được phát hành, thì cần thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng như sau:

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Để đảm bảo tuân thủ quy định Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và áp dụng đấu thầu qua mạng, cần thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo lộ trình quy định. Quá trình điều chỉnh bao gồm các bước sau:

- Đánh giá lại quy trình lựa chọn nhà thầu: Cần xem xét lại quy trình lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó để xác định các điểm không phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng và thực hiện sửa đổi hoặc điều chỉnh.

- Phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng: Chủ thầu cần chuẩn bị và phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng theo quy định của Thông tư 08. Hồ sơ mời thầu cần đảm bảo rõ ràng, minh bạch và thuận tiện cho các nhà thầu tham gia.

- Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ thầu cần thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian, phạm vi áp dụng đấu thầu qua mạng cho các bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện đấu thầu qua mạng: Sau khi điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng, tiến hành thực hiện đấu thầu qua mạng theo lịch trình và quy định của Thông tư 08.

- Tiến hành xem xét, đánh giá và chọn nhà thầu: Sau khi kết thúc quá trình đấu thầu qua mạng, tiến hành xem xét, đánh giá và chọn nhà thầu phù hợp với yêu cầu của dự án.

- Thực hiện thỏa thuận hợp đồng: Tiến hành thỏa thuận hợp đồng với nhà thầu được chọn theo quy định của pháp luật và bảo đảm sự thỏa thuận công bằng và minh bạch.

Theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ban hành kèm theo mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Vì mẫu hồ sơ này khá dài, quý khách hàng vui lòng truy cập và tải về link sau để xem cụ thể, chi tiết: mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ.

3. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn

Theo Điều 39 của Luật Đấu thầu 2013, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn sẽ được đánh giá thông qua ba phương pháp chính sau:

- Phương pháp giá thấp nhất: Phương pháp này tập trung vào việc chọn nhà thầu có giá thầu thấp nhất. Trong quá trình đánh giá, chủ thầu sẽ xem xét và so sánh các đề xuất về giá cả từ các nhà thầu tham gia đấu thầu. Nhà thầu có giá thầu thấp nhất sẽ được ưu tiên và xem xét để trúng thầu.

- Phương pháp giá đánh giá: Phương pháp này tính toán điểm đánh giá cho từng giá trị thầu và cơ cấu điểm theo mức giá. Điều này cho phép các nhà thầu có khả năng đưa ra giá cả hợp lý và cạnh tranh được đánh giá cao hơn. Nhà thầu với điểm đánh giá cao nhất sẽ có cơ hội trúng thầu.

- Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: Phương pháp này kết hợp cả yếu tố kỹ thuật và giá cả trong quá trình đánh giá. Các nhà thầu sẽ nộp hồ sơ đề xuất không chỉ về giá thầu mà còn về khả năng kỹ thuật và trình độ chuyên môn. Chủ thầu sẽ thực hiện đánh giá dựa trên cả hai tiêu chí này và xem xét để trúng thầu nhà thầu có đề xuất kỹ thuật và giá cả tốt nhất.

Qua ba phương pháp đánh giá trên, quy định Luật Đấu thầu 2013 đã tạo điều kiện để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, từ đó tạo động lực và đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện các gói thầu này.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo: Bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng theo Thông tư 06/2023/TT-BYT. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.