1. Hồ sơ mời thầu qua mạng được hiểu như nào?

Hồ sơ mời thầu qua mạng là quá trình tổ chức thầu mà các thông tin, tài liệu và tài sản liên quan đến việc đấu thầu được chuyển và quản lý trực tuyến thông qua mạng internet hoặc các hệ thống truyền thông điện tử khác. Thông qua hình thức này, các tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin và yêu cầu đấu thầu cho các nhà thầu, nhà cung cấp hoặc nhà thầu tiềm năng mà không cần tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp.

Các hồ sơ mời thầu qua mạng thường chứa các thông tin và tài liệu quan trọng liên quan đến việc đấu thầu, bao gồm:

- Thông tin về dự án đấu thầu: Mô tả dự án, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian và địa điểm thực hiện dự án, tiến độ, ...

- Thông tin về chủ đầu tư: Tên và thông tin liên hệ của tổ chức, doanh nghiệp tổ chức đấu thầu.

- Thông tin về tiêu chí đánh giá và chọn nhà thầu: Các yêu cầu, điều kiện, tiêu chí đánh giá nhà thầu và quy trình xét thầu.

- Các tài liệu kỹ thuật và hợp đồng: Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, mô tả, và hợp đồng mẫu mà nhà thầu cần đáp ứng khi nộp hồ sơ thầu.

- Hướng dẫn nộp hồ sơ thầu: Quy trình và hạn chế nộp hồ sơ thầu, các biểu mẫu liên quan.

- Thông tin về hồ sơ thầu: Thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ thầu qua mạng.

Hồ sơ mời thầu qua mạng thường được sử dụng để tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tham gia đấu thầu, giúp tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình chọn nhà thầu, cũng như thuận tiện trong việc truyền tải thông tin và tài liệu liên quan. Nó cũng giúp mở rộng phạm vi tham gia đấu thầu cho các nhà thầu đến từ nhiều vị trí địa lý khác nhau.

>> Tham khảo: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu mới nhất?

 

2. Các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng được sử dụng từ ngày 01/8/2022

2.1. Gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm hàng hóa

Từ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì đối với gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm hàng hóa, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được áp dụng bao gồm:

Gói thầu xây lắp

- Mẫu số 1A: Được sử dụng để lập E-HSMT trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Điều này áp dụng cho những dự án xây lắp có quy mô lớn, cần sự cạnh tranh giữa nhiều nhà thầu và chỉ cần một hồ sơ thầu.

- Mẫu số 1B: Được sử dụng để lập E-HSMT trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Điều này áp dụng cho những dự án xây lắp có quy mô lớn và phức tạp, cần tách hồ sơ thầu thành hai túi để đánh giá kỹ hơn trước khi lựa chọn nhà thầu.

- Mẫu số 1C: Được sử dụng để lập E-HSMST trong các hình thức đấu thầu mua sắm tập trung, nghĩa là việc mua sắm hàng hóa được thực hiện bởi một đơn vị tập trung quản lý đấu thầu cho nhiều đơn vị sử dụng, nhằm tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình mua sắm.

Gói thầu mua sắm hàng hóa

- Mẫu số 2A: Được sử dụng để lập E-HSMT trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Điều này áp dụng cho việc mua sắm hàng hóa cần cạnh tranh giữa nhiều nhà cung cấp và chỉ cần một hồ sơ thầu.

- Mẫu số 2B: Được sử dụng để lập E-HSMT trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Điều này áp dụng khi việc mua sắm hàng hóa phức tạp và cần tách hồ sơ thầu thành hai túi để đánh giá kỹ hơn.

- Mẫu số 2C: Được sử dụng để lập E-HSMST trong các hình thức đấu thầu mua sắm tập trung, như đã trình bày ở trên, mục đích là tập trung quản lý đấu thầu cho nhiều đơn vị sử dụng.

Thông tư này cung cấp các mẫu đối với gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm hàng hóa nhằm tạo ra sự minh bạch, rõ ràng và tiện lợi trong việc lập và quản lý hồ sơ thầu điện tử trong quá trình đấu thầu.

 

2.2. Gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn

Từ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về mẫu hồ sơ đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn nhằm hướng dẫn về việc lập hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) áp dụng trong các hình thức và phương thức đấu thầu khác nhau. Dưới đây là phân tích nội dung của các mẫu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn:

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Mẫu số 3A: Được sử dụng để lập E-HSMT trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Điều này áp dụng cho những gói thầu dịch vụ phi tư vấn cần sự cạnh tranh giữa nhiều nhà cung cấp và chỉ cần một hồ sơ thầu.

- Mẫu số 3B: Được sử dụng để lập E-HSMT trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Điều này áp dụng cho những gói thầu dịch vụ phi tư vấn phức tạp và cần tách hồ sơ thầu thành hai túi để đánh giá kỹ hơn. Mẫu số 3C: Được sử dụng để lập E-HSMST trong các hình thức đấu thầu mua sắm tập trung, nghĩa là việc mua sắm dịch vụ phi tư vấn được thực hiện bởi một đơn vị tập trung quản lý đấu thầu cho nhiều đơn vị sử dụng, nhằm tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình mua sắm.

Gói thầu dịch vụ tư vấn

- Mẫu số 4A: Được sử dụng để lập E-HSMT trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Điều này áp dụng cho việc tuyển chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cần phân giai đoạn và đánh giá kỹ hơn trước khi lựa chọn nhà thầu.

- Mẫu số 4B: Được sử dụng để lập E-HSMQT trong các hình thức đấu thầu tuyển chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, nghĩa là việc lựa chọn nhà thầu dựa trên mức điểm và điều kiện quy định trước.

Thông tư này cung cấp các mẫu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn nhằm tạo ra sự minh bạch, rõ ràng và tiện lợi trong việc lập và quản lý hồ sơ thầu điện tử trong quá trình đấu thầu.

 

2.3. Báo cáo đánh giá và gói thầu mua thuốc

Từ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về các mẫu khác nhằm hướng dẫn về việc lập hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) và báo cáo đánh giá (E-HSDT) áp dụng trong các hình thức và phương thức đấu thầu khác nhau. Dưới đây là phân tích nội dung của các mẫu:

- Mẫu số 5: Được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn. Quy trình rút gọn giúp việc chào hàng cạnh tranh diễn ra nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

- Mẫu số 6A, 6B, 6C, 6D: Được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn theo các phương thức và quy trình khác nhau:

+ Mẫu số 6A và 6B dùng cho báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 và 02 quy định cho các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

+ Mẫu số 6C và 6D dùng cho báo cáo đánh giá E-HSDT cho các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Mẫu số 7A và 7B: Được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi cho gói thầu mua thuốc. Điều này áp dụng cho việc mua sắm thuốc y tế theo các phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Các mẫu này giúp tăng tính minh bạch, tiện lợi và hiệu quả trong việc lập và quản lý hồ sơ thầu điện tử, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thủ tục và quy trình đấu thầu theo quy định của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

 

3. Mẫu Phụ lục đối với các gói thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Từ Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về mẫu phụ lục nhằm hướng dẫn về việc lập các tài liệu và báo cáo đánh giá trong quá trình đấu thầu. Dưới đây là phân tích nội dung của các mẫu phụ lục:

Các mẫu liên quan đến đánh giá kết quả và xếp hạng nhà thầu:

- Phụ lục 1A và 1B: Được sử dụng để lập tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá EHSĐXKT và quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Phụ lục 2A và 2B: Được sử dụng để lập tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu trong gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Các mẫu liên quan đến hợp đồng và thương thảo:

- Phụ lục 3A và 3B: Được sử dụng để lập biên bản thương thảo hợp đồng cho các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, dịch vụ tư vấn.

- Phụ lục 3C: Được sử dụng để lập kết quả đối chiếu tài liệu cho tất cả các gói thầu.

Các mẫu liên quan đến lựa chọn nhà thầu và vi phạm pháp luật:

- Phụ lục 4: Sử dụng để lập tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Phụ lục 5: Mẫu bản cam kết của nhà thầu.

- Phụ lục 6, 7, 8: Phiếu đăng ký thông tin văn bản, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

- Phụ lục 9: Nêu một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các tổ chức quốc tế, việc lập các tài liệu và báo cáo đánh giá được áp dụng theo các mẫu quy định tại các khoản từ 1 đến 6 của Điều 4 trong Thông tư này. Xem thêm: Đối tượng nào được thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng?

Luật Minh Khuê sẽ tiếp nhận thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn ./.