1. Bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng theo Thông tư 06/2023/TT-BYT

Vào ngày 12/3/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BYT nhằm sửa đổi và bổ sung Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế liên quan đến việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư số 06/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 27/4/2023. Theo đó, Thông tư 06/2023/TT-BYT đã bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm dược liệu vị thuốc cổ truyền, áp dụng cho phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và hai túi hồ sơ.

Cụ thể, Phụ lục 14 đã được bổ sung vào Phụ lục 01 và Phụ lục 15 đã được bổ sung vào Phụ lục 02, được ban hành cùng với Thông tư 06/2023/TT-BYT như sau:

- Phụ lục 14: Đây là mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền (trừ các loại dược liệu, vị thuốc cổ truyền như bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa), áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Phụ lục 15: Đây là mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền (trừ các loại dược liệu, vị thuốc cổ truyền như bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa), áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Chi tiết Phụ lục đính kèm như sau:

>> Tải ngay: Phụ lục 1

>> Tải ngay: Phụ lục 2

2. Sửa đổi quy định về việc Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc

Ngoài ra, Thông tư 06 cũng đã có sự sửa đổi về quy định lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu mua thuốc như sau:

(1) Đối với các gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, thuốc generic, thuốc dược liệu và thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), vị thuốc cố truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa, bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa:

- Trong trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng, cần sử dụng mẫu số 7A và mẫu số 7B, được ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, để lập E-HSMT theo quy định tại Điều 35 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

- Trường hợp lựa chọn nhà thầu không qua mạng, cần sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại Phụ lục 7 và Phụ lục 8, được ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BYT.

(2) Đối với gói thầu dược liệu (trừ bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã tiêu chuẩn hóa) và gói thầu vị thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã tiêu chuẩn hóa):

- Trong trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng, cần sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02, được ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BYT.

- Trường hợp lựa chọn nhà thầu không qua mạng, cần sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BYT ngày 09/9/2022, qui định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.

(3) Đối với hồ sơ yêu cầu trong các gói thầu mua thuốc theo hình thức mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, các đơn vị cần tham khảo nội dung và mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để xây dựng phù hợp.

3. Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo Thông tư 06

3.1. Trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(1) Đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và thuốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá, quy định như sau:

- Các thuốc thuộc Mục A của Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 7 Thông tư này, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, và thuốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá, trừ thuốc điều trị HIV/AIDS và thuốc kháng HIV: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập dựa trên nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo từ Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

- Các thuốc điều trị HIV/AIDS và thuốc kháng HIV thuộc Mục B của Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, và thuốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập dựa trên nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

- Các thuốc thuộc Mục C của Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, được phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý và năm.

(2) Đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, quy định như sau:

Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập dựa trên nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo từ Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương. Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, được phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý và năm.

(3) Đối với các thuốc không thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, và không thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia và Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương, quy định như sau:

Cơ sở y tế có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc dựa trên quy định tại điểm a và điểm b của khoản này. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 12 tháng, được phân chia theo từng nhóm thuốc.

3.2. Trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu

(1) Đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và thuốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá, quy định như sau:

- Các thuốc thuộc Mục A của Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 7 Thông tư này, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, và thuốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá thuộc Mục B và Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại Chương IV và Chương V Thông tư này.

- Các thuốc thuộc Mục C của Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

(2) Đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, quy định như sau: Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

(3) Đối với các thuốc không thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, và không thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia và Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương, quy định như sau: Cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại Chương III Thông tư này, dựa trên quy định tại điểm a và điểm b của khoản này. Trường hợp các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm thuốc thuộc Mục C của Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, nhằm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, thì được tiến hành mua sắm theo quy định tại Chương III Thông tư này.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết: Quy định về việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu ? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng theo Thông tư 06/2023/TT-BYT. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.