Mẫu số 13 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN.….. (1)

           Số: ....../ ....../QĐ-PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ......, ngày...... tháng...... năm……  

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM

TÒA ……………… (2)

Căn cứ vào Điều  41 và Điều 258 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số…/…/TLPT-...(3) ngày… tháng…năm ……

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về việc:(4) ………….………… 

…………………………………………………………………..…………………

Nguyên đơn(5) …………….……………………………………….……………

Địa chỉ: ………………..…………………………………………….……….…..

……………………………………………………………………….……………

Bị đơn(6) …………………………………………………………….……….......

 Địa chỉ: ……………………………………………………………….………....

…………………………………………………………………………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(7)

…………………………………………………………………………….…….…

Địa chỉ:……………………………………………………………………...........

Do có kháng cáo (kháng nghị) của: (8)………………………......................

Thời gian mở phiên toà:……giờ…phút, ngày……tháng……năm..………

Địa điểm mở phiên toà:………………………………………………..…….…

Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).

2. Những người tiến hành tố tụng:(9)

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)..……………………….… 

           Các Thẩm phán: Ông (Bà) …………………………………………… 

               Ông (Bà)………………………… ……………….………… 

Thư ký Toà án: Ông (Bà)…….…………………………………….… 

            Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân:……….…………  tham dự phiên toà (nếu có)

Ông (Bà): ………………………………………………… 

3. Những người tham gia tố tụng khác:(10) ………………..……… 

………………………………………………………………………… 

Nơi nhận:

- Các đương sự;

- Viện kiểm sát cùng cấp;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13:

(1) và (2) Ghi tên Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

(3) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án (ví dụ: Số 05/2012/TLPT-LĐ).

(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi trích yếu vụ án tại Điều 3 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: về việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở).

(5), (6) và (7) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ và tên, địa chỉ của cá nhân đó. Nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

(8) Ghi họ và tên của người kháng cáo, tư cách tham gia tố tụng của người đó.

(9) Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán.

(10) Ghi họ và tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).