TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/QĐ-CT(hoặcCCT)         

............, ngày..........tháng ........năm ......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

hoặc CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ đề nghị của.... (tên người nộp thuế) tại văn bản số.... ngày../../.. và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng.../ Đội trưởng...;

  QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. …(Tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ) được nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế theo từng tháng, chậm nhất vào ngày cuối tháng, kể từ tháng...năm... đến tháng... năm..., cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Quyết định là gì ? Thẩm quyền ban hành quyết định và nội dung của quyết định

STT

Loại thuế được nộp dần

Tiểu mục

Số tiền

Thời hạn nộp thuế theo quy định

Thời hạn  nộp dần

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thuế ...

2

Tiền chậm nộp tiền thuế

Tổng cộng

Điều 2. Tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với số thuế được nộp dần trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ. Người nộp thuế được tính tiền chậm nộp theo mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế được nộp dần. Trường hợp ....................(tên người nộp thuế) không nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay bao gồm: toàn bộ số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế được chấp thuận nộp dần; tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,05 % mỗi ngày được nộp dần và 0,07% mỗi ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp dần theo cam kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. …(tên người nộp thuế); …(tên tổ chức bảo lãnh); Trưởng phòng…./Đội trưởng….(các phòng/đội có liên quan), chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                    

- Như Điều 3;

- Ngân hàng...;*

- Kho bạc Nhà nước....;

-.....

- Lưu: VT,....

CỤC TRƯỞNG

hoặc CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

* Quyết định nộp dần được gửi cho các đơn vị liên quan tùy theo biện pháp cưỡng chế nợ thuế đã ban hành, chẳng hạn ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản tiền gửi đối với biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi tại ngân hàng.

>> Xem thêm:  Tư vấn về nợ thuế và không có khả năng trả nợ thuế ?