Mẫu số 23

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)

____________

 

Số:....../QĐ-BTNMT (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Địa danh, ......, ngày... tháng... năm...

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản) …., xã …., huyện …, tỉnh …

______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2022

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số .../..../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm .... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày ... tháng ... năm ....);

Căn cứ Thông tư số     /2012/TT - BTNMT ngày ... tháng .. năm ... của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số …/… ngày .. tháng .. năm .....của …… cho phép ….. được khai thác mỏ …, xã …, huyện …., tỉnh ..;

Trên cơ sở Biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ .... theo Quyết định số     ... ngày ... tháng .... năm .... của .... về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ ... của...(tên tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ);

Xét Đơn đề nghị đóng cửa mỏ số .... ngày ... tháng.... năm.... của....(tên tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ);

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ....),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản) …., xã …., huyện …, tỉnh … đã cấp cho .. theo Giấy phép khai thác khoáng sản số …/… ngày .. tháng .. năm...... của …… với các nội dung cơ bản sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty mới 2022

- Mục đích đóng cửa mỏ: để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (hoặc thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng) và giao đất (thu hồi) cho Uỷ ban nhân dân tỉnh … để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác.

- Diện tích đóng cửa mỏ: … ha, thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 số hiệu .... hệ VN 2000 kinh tuyến trục …, múi chiếu. .., có tọa độ các điểm khép góc nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

- Khối lượng thực hiện.........

- Thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ: .... tháng (kể từ ngày ký Quyết định này);

- Nguồn và kinh phí thực hiện đóng của mỏ....;

- Tổ chức, cá nhân thực hiện đề án đóng cửa mỏ... (nêu rõ tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản thực hiện hay thuê tổ chức, cá nhân khác - nêu rõ tên tổ chức, cá nhân thực hiện trong trường hợp này).

Điều 2. (Tổ chức, cá nhân)... có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ khối lượng và đúng theo tiến độ theo đề án đóng cửa mỏ đã phê duyệt và nêu trong Quyết định này;

2. Báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản/Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố khi hoàn thành đề án để tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ là cơ sở ban hành Quyết định đóng cửa mỏ;

3. Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đề án đòng cửa mỏ theo quy định.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán viên công ty mới nhất năm 2022

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Uỷ ban nhân dân tỉnh .., (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh …), (tổ chức, cá nhân) và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng cục ĐC&KS;

...................

- Lưu VP, KS.

BỘ TRƯỞNG

(CHỦ TỊCH UBND TỈNH...)

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

       ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

TOẠ ĐỘ RANH GIỚI KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

(ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)…., XÃ …, HUYỆN …, TỈNH …

kèm theo Quyết định số ……… /QĐ-BTNMT (UBND)  ngày … tháng … năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh…)

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định xử phạt hành chính mới nhất năm 2022

Tên

điểm góc

Hệ VN-2000

Kinh tuyến trục …, múi chiếu…

X(m)

Y(m)