Tên doanh nghiệp, HTX:...........
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............. /..............

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

THÔNG BÁO.... (1) ..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi:........(Sở Giao thông vận tải, Bến xe nơi đi, Bến xe nơi đến)..........

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:……………………………................................

2. Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):...........................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:...........ngày........./...../......... do ……………(tên cơ quan cấp)............ cấp.

5. Kể từ ngày......./........./.........Doanh nghiệp (HTX) sẽ..........(1).....trên tuyến...................

6. Danh sách xe bổ sung hoặc thay thế:

TT

Biển kiểm soát

Số ghế

Tên đăng ký sở hữu xe

Nhãn hiệu xe

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Tuyến đã được chấp thuận khai thác

1

 

 

 

 

 

 

Bến đi....-Bến đến...

2..

 

 

 

 

 

 

Bến đi....-Bến đến...

7. Danh sách xe ngừng:

>> Xem thêm:  Dùng xe ô tô gia đình chở khách có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

TT

Biển kiểm soát

Số ghế

Tên đăng ký sở hữu xe

Nhãn hiệu xe

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Tuyến đã được chấp thuận khai thác

1

 

 

 

 

 

 

Bến đi....-Bến đến...

2..

 

 

 

 

 

 

Bến đi....-Bến đến...

 

 

Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung sau: ngừng khai thác tuyến hoặc bổ sung nhưng không làm tăng tần suất chạy xe, thay thế xe.

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe theo quy định mới ?