TÊN DOANH NGHIỆP
MST

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:

….., ngày …. tháng  năm 

 

Kính gửi:

- (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước)
- (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tên giao dịch của doanh nghiệp:........................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.........................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................

Điện thoại:………………………………….Fax:…………………..Email:………………………….

Website:..........................................................................................................................

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà)..........................................................................................

Điện thoại liên hệ:………………………………………………..Email:……………………………..

Chức vụ tại doanh nghiệp:.................................................................................................

Là người đại diện theo pháp luật của (Tên Doanh nghiệp) được giao thực hiện công bố thông tin của (Tên Doanh nghiệp)     

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

.......................................................................................................................................

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ?