Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………..

Địa danh, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
(nơi có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu)
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
(nơi có cửa khẩu nhập khẩu phế liệu)

A. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu:

1. Tên Thương nhân nhập khẩu:..............................................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................

Ngày cấp:…………………….. Nơi cấp:.................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

3. Nhập khẩu để sử dụng trực tiếp hay nhập khẩu ủy thác:.....................................

4. Địa chỉ cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu:

..................................................................................................................................

5. Loại sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số:………………..… cấp ngày …. tháng ….. năm…… hết hạn ngày….tháng…….năm………

7. Tên người liên hệ khi cần:.....................................................................................

..................................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Điện thoại: ……………… Fax: ………………….. E-mail:..................................

B. Thông tin về phế liệu nhập khẩu:

1. Tên phế liệu nhập khẩu:........................................................................................

2. Số lượng phế liệu nhập khẩu:...............................................................................

3. Xuất xứ của phế liệu nhập khẩu:..........................................................................

4. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất khẩu:..........................................................

..................................................................................................................................

5. Tên cảng xuất khẩu:.............................................................................................

6. Tên cửa khẩu nhập khẩu phế liệu:.......................................................................

7. Ngày bốc dỡ, vận chuyển phế liệu nhập khẩu từ cửa khẩu về kho, bãi (dự kiến):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

8. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận của Tổ chức giám định chất lượng phế liệu tại cảng xuất

9. Các bản sao (photocopy) Vận đơn hàng hóa, Hợp đồng gửi kèm theo:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

10. Các giấy tờ khác kèm theo (nếu có)....................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hải quan cửa khẩu nhập phế liệu;
- …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA THƯƠNG NHÂN