>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

 

TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

Số:        /
V/v: Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp (tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………………………..

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp (tổ chức) …………… thông báo về người nước ngoài làm việc, cụ thể như sau:

 

Số TT

Tên người nước ngoài

Giới tính

Năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Số giấy phép lao động đã được cấp

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày kết thúc làm việc

Vị trí công việc

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Ngày       tháng      năm
Đại diện người sử dụng lao động
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

-----------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế, luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Làm gì sau khi ra trường ? Ngồi nhầm giảng đường: Học xong… không biết làm gì ?