TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN THUẾ THÔNG BÁO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: .../TB-...

..., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO

Về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế)... và hồ sơ gửi kèm theo.

Ngày cơ quan Thuế nhận được hồ sơ hoàn thuế: .../…/….

Ngày cơ quan Thuế thông báo hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ thủ tục: .../…/…

Ngày cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định: .../…/….

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ quan Thuế thông báo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của ...(Tên người nộp thuế)... thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Lý do: ...(nêu rõ trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế và giải thích nếu có)...

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 40 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan Thuế để được giải đáp.

Số điện thoại: .....................

Địa chỉ: …………………………………..../.

Nơi nhận:

- ...(Tên người nộp thuế)...;

- .....;

- Lưu VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)