Mẫu số 09

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......

Số:...../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ....., ngày...... tháng ...... năm…...  

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHÁNG CÁO

Kính gửi: ….....………….………………………………………..………………..

Địa chỉ:……….…...………………………………………………………………

Ngày….. tháng…… năm…….,Toà án nhân dân………………nhận được đơn kháng cáo của …...………

Kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…./…-ST ngày…..tháng….năm….của Toà án nhân dân …...…

Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

            1…………………………….…….………………………………………………...

            2…………………………….…….…………………………………………….......

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây:

           1…………………………….……….…………………………………..…………..           

           2……………………………..……….……………………………………..............

 

Căn cứ vào Điều 249 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân thông báo cho  ………………được biết.

Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Toà án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) để Toà án cấp phúc thẩm đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- Ghi nơi nhận theo quy định

tại Điều 249 của BLTTDS;

-Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN       

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên