TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Số: ….../TB-.....….         

............, ngày..........tháng ........năm .....

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in

 

Kính gửi:......................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo:..........................................................

 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Sau khi xem xét văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in số ...... ngày ... tháng... năm... của .....(tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ),

...(Tên cơ quan thuế)............... thông báo:

Trường hợp của .....(tên người nộp thuế)........ đủ điều kiện/không đủ điều kiện được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in. Lý do:

1.............

2.............

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: .......................... địa chỉ: ..................hoặc có văn bản gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

 

...(Tên cơ quan thuế) ......... thông báo để người nộp thuế được biết./. 

 

Nơi nhận:                    

- Như trên;

   ......

- Lưu VT;....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)