Mẫu số 10

TÒA ÁN NHÂN DÂN…… (1)

Số:..../TB-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ....., ngày...... tháng ...... năm...

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) (2)

 

          Kính gửi :……..…………………………..…….……………….……………….

          Địa chỉ: …...………...………………………..…………..………………………

          Ngày….tháng.…năm…….,(3) .…………….có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số…/…./QĐ-KN) đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…/…-ST ngày……tháng…...năm……..của Toà án nhân dân …..với nội dung ….......…;

         Ngày…tháng…….năm…….người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) với nội dung…..............………;

         Căn cứ vào Điều 256 của Bộ luật tố tụng dân sự

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo vào quyết định việc đóng cửa văn phòng đại diện ?

         Toà(4) ……..………………………………… thông báo cho (5)……………………..………..được biết.

 Nơi nhận:

  • Ghi nơi nhận theo quy định

 tại Điều 256 của BLTTDS;

  • Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10:    

(1) và (4) Ghi tên Toà án ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

(2) Nếu chỉ sửa đổi, bổ sung kháng cáo, thì bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ sửa đổi, bổ sung kháng nghị, thì bỏ hai chữ “kháng cáo”.

(3) Ghi họ và tên, địa vị pháp lý trong tố tụng của người kháng cáo. Nếu người kháng cáo là người được đương sự uỷ quyền, thì ghi họ và tên của người được uỷ quyền đó và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm… nào (ví dụ: của Ông Trần Văn B. là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Bà Nguyễn Thị V. theo giấy uỷ quyền ngày 04-10-2012). Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi tên của Viện kiểm sát.

(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị mà không phải ghi họ và tên (ví dụ: thông báo cho Ông được biết; thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

Lưu ý: Toà án cấp phúc thẩm không phải gửi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) cho chính người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị).

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm ?