Mẫu số 04

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1)

Số:..../TB-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..., ngày...... tháng ...... năm ……….      

THÔNG BÁO

VỀ YÊU CẦU TRÌNH BÀY LÝ DO KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

Kính gửi :(2)………………………………………….………………………………

Địa chỉ: (3)……………………………………………………………………………

Sau khi nhận đơn kháng cáo của: (4)……………….kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…./…./….-ST(5) ngày…..tháng…..năm…. của Tòa án nhân dân……...................................

Xét thấy đơn kháng cáo đã quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ luật tố tụng dân sự, nhưng chưa trình bày rõ lý do, chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 246 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Toà án nhân dân(6) ………………….yêu cầu: (7)………………… trình bày rõ lý do kháng cáo quá hạn bằng văn bản và nộp cho Toà án kèm theo những tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này.

Hết thời hạn trên đây, nếu (8) …………… không nộp các tài liệu theo yêu cầu của Toà án, thì Toà án cấp sơ thẩm sẽ gửi đơn kháng cáo quá hạn cho Toà án cấp phúc thẩm xem xét theo thủ tục chung.

 Nơi nhận:

- Như­ trên;

- L­ưu hồ sơ vụ án

THẨM PHÁN

   (Ký tên và đóng dấu)

   Họ và tên

 

Hư­ớng dẫn sử dụng mẫu số 04:

(1) và (6) Ghi tên Toà án ra thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên, địa chỉ của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

Cần lư­u ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị tr­ước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(4), (7), và (8) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó nh­ư hướng dẫn tại điểm (2).

(5) Ghi đầy đủ số, ký hiệu, trích yếu, ngày, tháng, năm ra bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 05/2012/HNGĐ-ST ngày 12-3-2012 về việc tranh chấp về ly hôn của Toà án nhân dân tỉnh H).