Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Dưới đây là mẫu Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao:

 

- Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm,
phông nền màu sáng, mắt
nhìn thẳng, đầu để trần,
không đeo kính màu,
áo màu sẫm.
- Ảnh chụp cách đây
không quá 1 năm.
- Dán 1 ảnh vào khung
này, đóng dấu giáp lai vào
¼ ảnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

TỜ KHAI
CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

       Họ và tên (chữ in):..............................................................................
       Sinh ngày:........... tháng........năm............ Nam..............Nữ................
       Nơi sinh: .............................................................................................

 

Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số:......................... cấp ngày:...................... tại:.....................................

Nghề nghiệp: .................................................Cơ quan công tác:.......................................................

Địa chỉ cơ quan:........................................................ Điện thoại:......................................................

Chức vụ:..................................... Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang):..............................................

Công chức/viên chức*: Loại:....................... Bậc: .......................Ngạch:..........................................

Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số:.............................cấp ngày:....................... tại: ......................

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hành chính do cấp quận, huyện, thị xã tại Hà Nội thực hiện

hoặc/và hộ chiếu Công vụ số: ....................................cấp ngày: .......................tại:...........................

Nay đi đến nước: ..............................................................Quá cảnh nước:.......................................

Mục đích chuyến đi:..........................................................................................................................

Dự định xuất cảnh ngày:.................................. Thời gian làm việc ở nước ngoài:...........................

Số thứ tự: .......................trong Văn bản cử đi nước ngoài số: .........................................................,

ngày ..................................; Họ và tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài:...................................

Gia đình

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Cha

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

Vợ/chồng

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại ............. , ngày.... tháng.....năm......
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Hỏi về thủ tục xác nhận ngày tháng trên giấy khai sinh ?

XÁC NHẬN

 

 

 

(Thủ trưởng cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu là người thuộc biên chế nhà nước) hoặc Trưởng Công an phương (xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước) xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật và người đề nghị cấp hộ chiếu đủ điều kiện được xuất cảnh).

.........., ngày tháng năm 200
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

*Loại: Ví dụ: A3, A2, A1,Ao, B, C1,C2,C3.
Bậc: Ví dụ: 2/6.., 3/8.., 1/9..,2/10.,5/12...
Ngạch: Vd: Chuyên viên, Nhân viên, Kỹ thuật viên...

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho y sĩ, bác sĩ như thế nào ?