ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:            /LĐTBXH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

......., ngày.....tháng.....năm.....

 

 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)

 

          Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số     ngày   tháng       năm      của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ………….  xác nhận:

1. Ông/Bà (ghi đầy đủ họ và tên): ……………………2. Nam (Nữ):………………

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

5. Hộ chiếu số: ………………….................6. Ngày cấp:…………………………

7. Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

8. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ………………………………………..

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………….

10. Vị trí công việc:………………………………………………………………… 

11. Thời hạn làm việc từ ngày …….tháng …… năm……. đến ngày ……. tháng ….. năm ……..

Không thuộc diện cấp giấy phép lao động/thuộc diện phải cấp giấy phép lao động Lý do thuộc diện phải cấp giấy phép lao động ………………………………………

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ……..….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?