1. Chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng mới

Văn phòng Chính phủ đã phát hành Công văn số 9804/VPCP-TCCV vào năm 2023, tuy nhiên, Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng vẫn chưa được xây dựng. Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đưa ra ý kiến như sau:

Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về việc chưa xem xét trình dự thảo Nghị định nêu trên vào thời điểm hiện tại. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng sẽ được xem xét trong tổng thể khi xây dựng chế độ tiền lương mới, dự kiến triển khai từ ngày 01/7/2024 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Tức là, hiện tại chưa có quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ cho công chức làm công tác chuyển đổi số và an ninh mạng. Tuy nhiên, trong tương lai gần, khi chế độ tiền lương mới được triển khai từ ngày 01/7/2024, chế độ hỗ trợ cho công chức làm công tác chuyển đổi số và an ninh mạng sẽ được xem xét và đưa vào hoạt động.

 

2. Đã có chế độ hỗ trợ riêng với công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng hay chưa?

Trước tháng 7/2023, Bộ Nội vụ đã có dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng chế độ và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng. Dự thảo Báo cáo của Bộ Nội vụ đã nêu rõ vai trò quan trọng của đội ngũ chuyên gia Công nghệ thông tin (CNTT) trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của quốc gia cũng như xây dựng Chính phủ điện tử.

Để tận dụng và khai thác hiệu quả công nghệ trong quá trình chuyển đổi số, việc tiếp nhận, đào tạo, duy trì và phát triển đội ngũ nhân lực là rất quan trọng. Do đó, ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại và đồng bộ, cung cấp môi trường làm việc chất lượng, một yêu cầu thiết yếu hiện nay là phải có chế độ và chính sách hợp lý đối với đội ngũ làm công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước, nhằm duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và viên chức trong công việc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngoài những chế độ và chính sách chung áp dụng cho ngành CNTT, chưa có chính sách hỗ trợ riêng dành cho những người tham gia công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng, mặc dù công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, kỹ năng và kinh nghiệm về CNTT.

Hiện chỉ có ít số cơ quan và địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ (hỗ trợ hàng tháng hoặc hỗ trợ một lần, đào tạo) cho đội ngũ làm CNTT, như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Phú Yên, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Nghệ An... Tuy nhiên, tổng thể chế độ chính sách này vẫn chưa đủ hấp dẫn để thu hút những người có kiến thức CNTT.

Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quy định chung về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức tham gia công tác chuyển đổi số và an ninh mạng.

 

3. Từ ngày 01/7/2024 triển khai chế độ tiền lương mới

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đã được đề cập đến các điều chỉnh chính sách tiền lương tổng thể. Từ ngày 01/7/2024, sẽ tiến hành cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, sẽ sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Điều này áp dụng cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội liên quan đến lương cơ sở.

Do đó, từ ngày 01/7/2024, sẽ triển khai chế độ tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách chính sách tiền lương sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh mức lương, trợ cấp và các phụ cấp khác cho những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Mục tiêu của chính sách này là nâng cao thu nhập, tạo động lực và động viên cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, từ đó thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng công vụ của họ.

Qua việc điều chỉnh chính sách tiền lương, hy vọng sẽ tạo ra một môi trường công bằng và hấp dẫn hơn để thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời tăng cường sự công bằng và minh bạch trong việc phân phối thu nhập. Chính sách tiền lương mới cũng hướng đến việc xây dựng một hệ thống đánh giá và khen thưởng công bằng, đồng thời đảm bảo tính bền vững và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Việc triển khai chế độ tiền lương mới là một bước quan trọng trong việc nâng cao đời sống kinh tế và xã hội của cán bộ, công chức, viên chức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện thuận lợi hơn để họ phục vụ nhân dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

4. Đề xuất thời gian không được tính hưởng hỗ trợ

Để phù hợp với việc quản lý cán bộ, công chức và viên chức (CBCCVC) cũng như đảm bảo sự tương quan trong việc quy định chế độ hỗ trợ và ưu đãi, đã được đề xuất một dự thảo quy định về thời gian không tính hưởng chế độ hỗ trợ. Các quy định cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ việc liên tục từ 1 tháng trở lên sẽ không được tính hưởng chế độ hỗ trợ.

- Thời gian nghỉ việc khi hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng sẽ không tính hưởng chế độ hỗ trợ.

- Thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác từ 1 tháng trở lên sẽ không được tính hưởng chế độ hỗ trợ.

- Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, học tập, làm việc mà không trực tiếp tham gia công tác chuyển đổi số và quản trị hệ thống, đảm bảo an ninh và an toàn thông tin liên tục từ 1 tháng trở lên cũng không tính hưởng chế độ hỗ trợ.

Việc xác định người làm công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Bộ Nội vụ đã đề xuất thời gian trình Chính phủ xem xét và thông qua Nghị định về quy định này là tháng 10/2023.

Dự thảo quy định về thời gian không tính hưởng chế độ hỗ trợ cho công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng được Bộ Nội vụ đề xuất nhằm tạo ra sự công bằng và chính sách hỗ trợ hợp lý cho CBCCVC trong lĩnh vực này. Việc quy định những trường hợp không tính hưởng chế độ hỗ trợ trong các tình huống cụ thể giúp đảm bảo tính công bằng và tránh lợi dụng chế độ hỗ trợ.

Thứ nhất, thời gian nghỉ việc liên tục từ 1 tháng trở lên không tính hưởng chế độ hỗ trợ. Điều này nhằm tránh việc nhân viên nghỉ việc dài hạn mà vẫn được hưởng các chế độ ưu đãi trong lĩnh vực công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng.

Thứ hai, trong trường hợp nghỉ việc và hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định, thời gian này cũng không tính hưởng chế độ hỗ trợ. Điều này đảm bảo rằng những người phải nghỉ việc do lý do cá nhân hoặc yếu tố khách quan không phụ thuộc vào công tác chuyển đổi số và an toàn mạng không được hưởng các quyền lợi trong lĩnh vực này.

Thứ ba, thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác từ 1 tháng trở lên cũng không tính hưởng chế độ hỗ trợ. Điều này đảm bảo rằng những người có lỗi vi phạm trong công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng không được hưởng các quyền lợi trong lĩnh vực này trong thời gian bị đình chỉ hoặc bị tạm giữ.

Cuối cùng, thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, học tập, làm việc mà không trực tiếp tham gia công tác chuyển đổi số và quản trị hệ thống, đảm bảo an ninh và an toàn thông tin liên tục từ 1 tháng trở lên cũng không tính hưởng chế độ hỗ trợ. Điều này nhằm tránh việc lợi dụng chế độ hỗ trợ cho những công việc không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác chuyển đổi số và an toàn mạng.

Quy định về thời gian không tính hưởng chế độ hỗ trợ này đang trong quá trình xem xét và dự kiến sẽ được thông qua thông qua Nghị định trong tháng 10/2023, sau khi được Chính phủ xem xét và thảo luận.

Xem thêm >> Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong chương trình chuyển đổi số nghành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.