1. Có tối đa bao nhiêu Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự trong đơn vị cấp xã?

Tính đến thời điểm hiện tại, việc xác định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tại cấp xã được điều chỉnh theo quy định của Nghị định 72/2020/NĐ-CP, điều này nhằm đảm bảo sự tổ chức và quản lý hiệu quả trong hoạt động quân sự ở cấp xã.

Theo Điều 4 của nghị định trên, số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định cụ thể như sau:

- Các đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới, ven biển, đảo được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ đưa ra đề xuất về số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã dựa trên số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Điều này được quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

- Đối với các đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, chỉ được bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng.

Sự phân chia này nhằm mục đích tối ưu hóa tổ chức và quản lý tại cấp xã, dựa trên đặc điểm địa lý và dân số của từng địa phương. Cụ thể, tại các xã loại 1, xã biên giới, ven biển, đảo, nơi mà các vấn đề an ninh, quốc phòng thường có yếu tố đặc biệt hơn, việc bố trí 02 Phó chỉ huy trưởng sẽ giúp tăng cường sự quản lý và phản ứng nhanh chóng trong trường hợp cần thiết. Trong khi đó, tại các xã khác, với tình hình an ninh, quốc phòng tương đối ổn định, việc bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng vẫn đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Ngoài ra, việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra đề xuất về số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã dựa trên số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng là một yếu tố quan trọng. Bằng cách này, tổ chức và quản lý tại cấp xã sẽ được điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cấp xã và đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

Tóm lại, việc quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tại cấp xã theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP là một bước đi quan trọng nhằm tối ưu hóa tổ chức và quản lý trong hoạt động quân sự ở cấp xã, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt và phản ứng nhanh chóng đối với các tình huống khẩn cấp, từ đó góp phần vào việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương và toàn quốc

 

2. Các loại phụ cấp của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được 

Theo quy định của Điều 33 trong Luật Dân quân tự vệ 2019, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng một loạt các loại phụ cấp và chế độ hỗ trợ nhằm bảo đảm đời sống và công tác của họ được ổn định và đáng giá. Cụ thể, các loại phụ cấp và chế độ này được quy định như sau:

- Phụ cấp chức vụ: Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ. Đây là một phần thưởng cho vai trò và trách nhiệm của họ trong tổ chức và điều hành các hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

- Phụ cấp hằng tháng: Ngoài phụ cấp chức vụ, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã cũng được hưởng phụ cấp hằng tháng. Đây là một khoản tiền bổ sung vào thu nhập hàng tháng của họ để đảm bảo cuộc sống và chi tiêu cá nhân.

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an sinh xã hội cho họ và gia đình.

- Trợ cấp khi nghỉ việc: Trường hợp Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi họ nghỉ việc thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Điều này nhằm bảo đảm cho cuộc sống sau khi họ rời khỏi vị trí công tác.

- Phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự: Ngoài các chế độ phụ cấp cơ bản, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã cũng được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự. Đây là một khoản tiền bổ sung nhằm thúc đẩy động lực và cam kết của họ trong công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia.

- Phụ cấp thâm niên: Những cá nhân có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên trong các chức vụ chỉ huy tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên. Điều này là một hình thức công nhận và động viên cho sự kiên trì và đóng góp của họ trong công tác quốc phòng và an ninh.

Như vậy, qua việc cung cấp các loại phụ cấp và chế độ này, hệ thống pháp luật đảm bảo rằng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được đối xử công bằng và được động viên để tiếp tục làm việc hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh của đất nước

 

3. Mức hưởng của các loại phụ cấp đối với Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Mức hưởng của các loại phụ cấp mà Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã nhận được được quy định cụ thể trong Nghị định 72/2020/NĐ-CP. Theo các điều khoản của nghị định này, mỗi loại phụ cấp đều có các quy định riêng biệt nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý.

- Phụ cấp chức vụ: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Nghị định 72/2020/NĐ-CP, Phó chỉ huy trưởng được hưởng mức phụ cấp theo chức vụ là 327.800 đồng/tháng. Đây là khoản tiền bổ sung vào thu nhập hàng tháng của họ để công nhận vai trò và trách nhiệm của mình trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

- Phụ cấp hằng tháng: Chế độ này được quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 72/2020/NĐ-CP. Theo đó, mức phụ cấp hằng tháng của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Điều này đảm bảo tính công bằng và phản ánh đúng tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định 72/2020/NĐ-CP, mức phụ cấp đặc thù này bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng, bao gồm: phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, và phụ cấp thâm niên. Đây là một chế độ phụ cấp đặc biệt nhằm thúc đẩy động lực và cam kết của Phó chỉ huy trưởng trong công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia.

- Phụ cấp thâm niên: Được quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định 72/2020/NĐ-CP, mức phụ cấp thâm niên được hưởng phụ thuộc vào thời gian công tác của Phó chỉ huy trưởng. Theo đó, sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác, họ được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng. Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%, thể hiện sự công nhận và động viên cho sự kiên trì và đóng góp của họ trong công tác quốc phòng và an ninh.

- Phụ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Chế độ này được thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi và an sinh xã hội cho Phó chỉ huy trưởng và gia đình của họ.

Tóm lại, mức hưởng của các loại phụ cấp mà Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được nhận là tổng hợp từ các chế độ đã được quy định một cách cụ thể và chi tiết trong Nghị định 72/2020/NĐ-CP. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và công nhận đúng đắn sự đóng góp và trách nhiệm của họ trong công tác quốc phòng và an ninh quốc gia

Bài viết liên quan: Ban chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm bao nhiêu người?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn