1. Sĩ quan quân đội cấp úy được hiểu như thế nào?

Sĩ quan quân đội cấp úy là một cấp bậc trong hệ thống quân đội. Cấp bậc này nằm trong hệ thống quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Một sĩ quan quân đội cấp úy thường là một vị trí trung cấp trong cơ cấu quân đội và có trách nhiệm giám sát và điều hành các đơn vị và nhóm lính nhỏ hơn. Cấp úy thường là một cấp bậc đầu tiên cho các sĩ quan quân đội sau khi hoàn thành khóa huấn luyện và đào tạo cơ bản. Tuy nhiên, cụ thể về nhiệm vụ và trách nhiệm của sĩ quan cấp úy có thể thay đổi tùy theo quốc gia và nhánh quân đội cụ thể. Thông thường, sĩ quan cấp úy thường phụ trách giám sát và điều phối các hoạt động hàng ngày của đơn vị, hỗ trợ sĩ quan cấp trung và cấp cao hơn trong quản lý và lãnh đạo, và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện dưới sự chỉ đạo của cấp trên. Với thời gian và kinh nghiệm tích luỹ, sĩ quan quân đội cấp úy có thể tiến thẳng lên các cấp bậc cao hơn trong hệ thống quân đội, như cấp trung úy, đại úy, hoặc sĩ quan cấp tá.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 thì hệ thống cấp bậc sĩ quan cấp úy gồm có 4 bậc cụ thể:

- Thiếu uý: Đây là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống cấp úy. Thiếu uý là cấp bậc đầu tiên của sĩ quan quân đội sau khi hoàn thành khóa huấn luyện và đào tạo cơ bản. Vai trò chính của thiếu uý thường là hỗ trợ các sĩ quan cấp trên và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đơn vị.

- Trung uý: Trung uý là cấp bậc cao hơn so với thiếu uý. Sĩ quan quân đội trung uý thường có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các đơn vị và nhóm lính nhỏ hơn. Họ có vai trò quan trọng trong đảm bảo sự chỉ huy và sự liên lạc hiệu quả giữa các cấp bậc trong quân đội.

- Thượng uý: Thượng uý là một cấp bậc tiếp theo và cao hơn so với trung uý. Thượng uý thường có trách nhiệm điều phối và điều hành các hoạt động hàng ngày của đơn vị quân đội. Họ thường tham gia vào quản lý, lãnh đạo và định hướng công việc của đội, phòng hoặc bộ phận cụ thể.

- Đại uý: Đại uý là cấp bậc cao nhất trong hệ thống cấp úy. Đại uý thường có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các đơn vị lớn hơn trong quân đội. Họ có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý và điều hành quan trọng trong các bộ phận quân sự và có thể có trách nhiệm đối với việc huấn luyện, quản lý nhân sự và triển khai các nhiệm vụ quân sự.

Như vậy, hệ thống cấp bậc cấp úy bao gồm các bậc: thiếu uý, trung uý, thượng uý và đại uý, tăng dần theo mức độ trách nhiệm, quyền lực và kinh nghiệm lãnh đạo trong quân đội.

 

2. Mức lương của sĩ quan quân đội cấp úy là bao nhiêu?

Mức lương của sĩ quan quân đội cấp úy năm 2023 được tính theo công thức: Mức lương của sĩ quan quân đội cấp úy được tính bằng cách nhân mức lương cơ sở với hệ số lương hiện hưởng của bậc quân hàm cấp úy. Theo đó, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.490.000 đồng/ tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến ngày 01 tháng 7 năm 2023 mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.800.000 đồng/ tháng theo quy định của Nghị quyết 69/2022/QH15.

Bên cạnh đó, hệ số lương của sĩ quan quân đội nhân dân cấp úy được áp dụng theo quy định của Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Điều này có nghĩa là mức lương cuối cùng của sĩ quan quân đội cấp úy sẽ được tính bằng cách nhân mức lương cơ sở thích hợp với thời điểm và hệ số lương hiện hưởng tương ứng của bậc quân hàm cấp úy.

Theo đó, mức lương của sĩ quan quân đội nhân dân cấp úy được tính như sau:

Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương tính đến ngày 30/6/2023 (đồng) Mức lương tính từ ngày 01/7/2023 (đồng)
Thiếu úy 4,20 6.258.000 7.560.000
Trung úy 4,60 6.854.000 8.280.000
Thượng úy 5,00 7.450.000 9.000.000
Đại úy 5,40 8.046.000 9.720.000

 

3. Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan quân đội cấp úy

- Nghĩa vụ

+ Sẵn sàng chiến đấu và hy sinh: Sĩ quan quân đội có nghĩa vụ sẵn sàng tham gia chiến đấu và hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Họ cũng phải bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là trách nhiệm hàng đầu của sĩ quan trong việc bảo vệ quốc gia và lợi ích của cộng đồng.

+ Xây dựng đất nước và bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước: Sĩ quan quân đội phải tham gia vào việc xây dựng đất nước và bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, cơ quan và tổ chức. Điều này bao gồm việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

+ Trang bị đạo đức cách mạng và rèn luyện nâng cao trình độ: Sĩ quan quân đội phải duy trì và phát triển đạo đức cách mạng, cùng với việc học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hoá, chuyên môn và thể lực. Điều này giúp họ hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.

+ Phục tùng tổ chức và chấp hành quy định của quân đội: Sĩ quan quân đội phải tuyệt đối phục tùng tổ chức và chỉ huy, tuân thủ điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội. Họ cũng phải giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia để đảm bảo an ninh và sự thành công trong các hoạt động quân sự.

+ Chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội: Sĩ quan quân đội có nhiệm vụ thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội. Điều này bao gồm việc đảm bảo điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho việc rèn luyện và nâng cao trình độ của các thành viên trong bộ đội.

+ Gương mẫu chấp hành và gắn bó với nhân dân: Sĩ quan quân đội có trách nhiệm làm gương mẫu trong việc chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng phải tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và thể hiện lòng trung thành với quốc gia và nhân dân.

 

- Trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên: Sĩ quan quân đội có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên đối với những mệnh lệnh của mình. Điều này bao gồm việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. Sĩ quan phải tuân thủ quy định và đảm bảo rằng các mệnh lệnh và nhiệm vụ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

+ Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Sĩ quan quân đội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao. Họ phải đảm bảo rằng đơn vị tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cũng như các điều lệnh, điều lệ, chế độ và quy định của quân đội. Sĩ quan phải sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh và điều kiện.

+ Báo cáo và chấp hành mệnh lệnh pháp luật: Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu sĩ quan có căn cứ cho rằng mệnh lệnh đó vi phạm pháp luật, thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh, sĩ quan phải báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và đảm bảo rằng các quyết định và hành động của sĩ quan đều được điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề: Mức lương của Chủ tịch nước là bao nhiêu tiền một tháng? của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.